Brenntag karta charakterystyki wodorotlenek sodu

Substancja ulega rozk adowi (eksploduje) podczas ogrzewania powył żej temperatury 538 °C.. Stwierdzono eksplozje wKARTA CHARAKTERYSTYKI Domestos(*) Professional Mould Free Żadne inne zagrożenia nie są znane.. 1310-73-2: Sodu wodorotlenek mikrogranulki: 215-185-5 2028. nie dotyczy.. - pt. od 8:00 do 16:00KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska [email protected] Avanto…


Czytaj więcej