Wzór sprawozdania na radę klasyfikacyjną

wzór sprawozdania na radę klasyfikacyjną.pdf

Zebraniu Rady Pedagogicznej przewodniczyła Hanna Sawicka - dyrektor Szkoły.Sprawozdanie burmistrza można odebrać w biurze rady miejskiej trzy dni przed sesją.. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 11/2018/2019: w sprawie opinii na temat arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2019/2020: Uchwała Rady Pedagogicznej nr 11/2018/2019 (23kB) 12.. Wzory dokumentów.. uczęszczająca na zajęcia Nazwiska i imiona uczniów SUKCESY UCZNIÓW.. klasy VII (karty klasyfikacyjne).. Wspólnie ułożyliśmy kodeks dobrego przedszkolaka, który dzisiaj dzieci znają już na pamięć.Jak zweryfikować obecność nauczycieli na zdalnym posiedzeniu rady pedagogicznej.. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 12/2018/2019Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym .. Duży nacisk położyłam na bezpieczeństwo i zdyscyplinowanie dzieci.. Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8. imię i nazwisko ucznia temat konkursu etap miejsce organizator konkursu nauczyciel przygotowujący .. sprawozdanie z realizacji programu pracy z patronem; .Wzory dokumentów (152) Witam serdecznie Zarządzanie szkołą wymaga płynnego posługiwania się odpowiednimi wzorcami dokumentów, których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z przepisami prawa oświatowego, a po drugie aktualność.Grupa I prowadzona jest przez nauczycielki: XX Stan grupy wynosi 24 dzieci, 13 dziewczynek i 11 chłopców..

Sprawozdania na radę klasyfikacyjną.

klasy VI (karty klasyfikacyjne).. Rada Pedagogiczna przyjmuje protokół na nast ępnym posiedzeniu.. Informacja nauczyciela oddziału przedszkolnego; Sprawozdanie wychowawcy (klasyfikacyjne) w kl. I-III (poprawione) Sprawozdanie wychowawcy (klasyfikacyjne) w kl. IV-VIII (poprawione) Zestawienie klasyfikacyjne (kl. IV-VIII-arkusz kalkulacyjny) Uzasadnienie ocenUchwała Rady Pedagogicznej nr 10/2018/2019 (22kB) 11.. Sprawozdanie wychowawcy klas I-II I.. Prezentacje na Radę Pedagogiczną Więcej Harmonogram aktualizacji serwisu Sierpień 2020.. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.Materiały na radę klasyfikacyjną .. Oparcie budowy wykazu akt na systemie klasyfikacji dziesiętnej, o której mowa w ust.. Wyrażając zgodę na otrzymywanie powyższych powiadomień, .Wzory opinii o uczniach (1308501 hits) Wzory ocen opisowych (319161 hits) Jak szybko zrobić dyplom dla ucznia?. Dodatkowo poproszę również o wzory uchwał z aktualną podstawą prawną.. W terminie 10 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując się go w wersji komputerowej ( ustawienia stron: margines górny, dolny i lewy po 2,5cm, a prawy 1,5cm)..

... Dokumenty na radę klasyfikacyjną / analityczną.

uwagi ZARZĄDZANIE 00 Organy kolegialne 000 Rada pedagogiczna 0000 Organizacja pracy rady pedagogicznej B25 m.in. regulaminy 0001 Planowanie i sprawozdawczość z pracy rady pedagogicznej B25 w tym korespondencja 0002 Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej B Uchwały rady pedagogicznej B .6.. Plan nadzoru pedagogicznego szkoły branżowej I stopnia, technikum, szkoły .Rada pedagogiczna wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał zgodnie ze swoimi kompetencjami stanowiącymi, określonymi w art. 41 ust.. Protokół.. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2020/2021.. Pan przewodniczący poprosił o przedstawienie sprawozdań przez przewodniczących komisji.. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. 4 s ą omawiane na zebraniu Rady.. Można również wydrukować sprawozdanie w sekretariacie.. W sprawozdaniach obejmujemy okres całego roku szkolnego a nie tylko drugie półrocze.. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji odbyła 2 spotkania z p.w trybie okre ślonym w ust.. Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany „protokolantem" .. sprawozdanie z działalności kółka / zajęć dodatkowych.. Powrót.. klasy V (karty klasyfikacyjne).. Sprawozdanie wychowawcy klas IV-VIWpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego..

... (sprawozdania, raporty, terminy, odpowiedzialni).

Oddział pracuje od godziny 8.00 do godziny 15.00.. Nast.. Następny.. !Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej .. Tre ść obrad zapisuje si ę wg poni ższych zasad;Oto wzory sprawozdań do pobrania.. Zbiorcza karta klasyfikacyjna IV-VIII1.Bardzo proszę o podanie, jak powinien wyglądać porządek obrad rady klasyfikacyjnej oraz rady podsumowującej pracę za I semestr roku szkolnego.. Sprawozdanie oddajemy w wersji papierowej (można wydrukować w sekretariacie) z podpisem oraz w wersji elektronicznej - na szcześć dni przed radą analityczną!Protokół Rady Pedagogicznej nr z dn. Numeracja protokołów zaczyna si ę z pocz ątkiem roku szkolnego.. Klasy I-III.. z poważaniemNa początku roku szkolnego dużo czasu poświęciłam na zapoznanie dzieci z normami i zasadami prawidłowego postępowania i współżycia w grupie.. 4 pkt 2, polega na dokonaniu podziału wszystkich zagadnień, którymi zajmuje się dany podmiot, a tym samym całości wytwarzanej i gromadzonej w związku z tym dokumentacji, na maksymalnie dziesięć klas pierwszego rzędu, zwanych dalej "klasami głównymi".Gdy przebrzmi ostatni dzwonek, uczniowie odbiorą świadectwa i udadzą się na wakacyjny odpoczynek - przychodzi czas na podsumowanie i ocenę całorocznej pracy i wnioski na kolejny rok szkolny.Dyrektor ma obowiązek podsumować pracę szkoły i przedstawić jej rezultaty radzie pedagogicznej.Proszę o wzór protokołu rady klasyfikacyjnej oraz rady podsumowującej pierwszy semestr w liceum dla dorosłych..

Inne sprawozdania w zależności od zadań przydzielonych na obecny rok szkolny.

Narzędzia.. USTALENIA FORMALNE A.. W jakiej formie powinny być zapisane uchwały Rady Pedagogicznej.Sprawozdania na radę klasyfikacyjną 16.06.2014 anna-krause Odsłony: 10161 Sprawozdanie wychowawcy zerówki.. Natomiast stosownie do art. 41 ust.. Wybierz ten, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom: Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Maciej Hope) Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Katarzyna Forc)1.. (171489 hits) Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 (154881 hits) Dźwięki i odgłosy do wykorzystania na lekcji (141131 hits) Scenariusz pożegnanie klas szóstych (133221 hits)Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona była w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" zatwierdzoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej .WZÓR SPRAWOZDANIA Z IMPREZY / KONKURSU.. klasy IV (karty klasyfikacyjne).. UWAGA: Raport wychowawcy klas IV-VII generuje się z dziennika elektronicznego w zakładce wydruki!. ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.WITAM Każdy nauczyciel składa sprawozdanie: spr_00, spr_15.. Klasy IV-VI < Poprz.. Poprzedni.. rada pedagogiczna posiada kompetencje opiniodawcze, które nie muszą być realizowane poprzez podejmowanie uchwał - sposób ich dokumentowania musi być określony w regulaminie rady pedagogicznej.. Decyzj ę o sprostowaniu protokołu rada podejmuje w drodze uchwały, 9.. > KOMUNIKATY DYREKTORA SP27.. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul. Karłowicza 6Dokumenty na klasyfikację - podsumowanie I semestru roku szkolnego (w kartach należy uzupełnić bieżący rok szkolny) Wychowawcy: klasy VIII (karty klasyfikacyjne).. Strona 1 z 3 (pieczęć szkoły) Protokół zebrania Rady Pedagogicznej nr II/2016/2017 z dnia 29 września 2016 roku I.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docuczęszczająca na zajęcia Nazwiska i imiona uczniów Zajęcia pozaszkolne: Nazwa zajęć Liczba uczniów klasy.. Jak numerować protokoły rady pedagogicznej..Komentarze

Brak komentarzy.