Ideologie i doktryny polityczne prezentacja
Wyja śnij poj ęcia:IDEOLOGIE I DOKTRYNY _____ Wyja śnij poj ęcia: ideologia - system idei, przekona ń odwołuj ących si ę do okre ślonego zestawu podstawowych warto ści, który wpływa na Ŝycie polityczne, czyli ma zwolenników i sympatyków kupionych wokół osób , partii, ruchów politycznych.Transcript 8.Ideologie i doktryny polityczne Ideologie i doktryny polityczne Co to jest ideologia?. Programy polityczne powstają najczęściej w konkretnej sytuacji politycznej np. w związku ze zbliżającymi się wyborami.Ideologie i doktryny polityczne.. Ideologia Doktryna Program polityczny Związek między ideologią, doktryną i programem politycznym 5.. Tak zwana dyktatura proletariatu, a później realny socjalizm wykazały, bowiem wszystkie jej słabości i oderwanie od realiów życia społecznego.Ideologie, doktryny i programy polityczne Ideologia - spójny zbiór poglądów oparty na określonym systemie wartości PRAWICA - tradycyjne wartości - mała ingerencja państwa w życie obywateli - niechęć do zmian LEWICA - zmniejszenie różnic majątkowych - świeckość państwa - prawa dlaRealizacją doktryny jest polityka czyli sztuka rządzenia państwem wskazująca określony kierunek i metody rządzenia.. Pojęcia ideologia, doktryna oraz program polityczny uporządkowane są od poziomu najbardziej ogólnego i abstrakcyjnego ku szczegółowemu i konkretnemu.Plik Ideologie i doktryny polityczne.ppt na koncie użytkownika bouddicea • folder Prezentacje multimedialne - WOS • Data dodania: 6 lis 2013Doktryny i ideologie polityczne..

Współczesne doktryny polityczne.

Doktryny polityczne Podział doktryn wywodzących się z rewolucji francuskiej (miejsca, które zajmowały ówczesne ugrupowania polityczne w sali posiedzeń parlamentu, były wyznacznikiem reprezentowanych przez nie poglądów)Doktryna polityczna i wynikający z niej program są zarazem swoistym sprawdzianem ideologii.. zespół poglądów na temat celów działalności politycznej i metod ich osiągania.. WOS Wiedza O Społeczeństwie (liceum, matura) 1 1 32 fiszki rudedude1.Plik WSPÓŁCZESNE IDEOLOGIE POLITYCZNE.docx na koncie użytkownika madziunia56 • folder Prezentacje tematyczne (p.Polityka, ideologie, doktryny i programy polityczne.. Program polityczny dostosowuje doktrynę do aktualnej sytuacji polityczno - społecznej oraz stanowi zbiór propozycji konkretnych działań w określonym czasie i na określonym terytorium.. Przykładem może być tu ideologia socjalistyczna i tak zwana doktryna .WSPÓŁCZESNE IDEOLOGIE POLITYCZNE Ideologia a doktryna Ideologia Podstawowe idee, poglądy, przekonania dotyczące funkcjonowania społeczeństwa i państwa, które wpływają na życie polityczne, czyli mają zwolenników i sympatyków skupionych wokół osób, partii i ruchów społecznych.Ideologie, doktryny i programy polityczne.. pojęcie "ideologia" pojawiło się w XVIII wieku; ideologia polityczna - system poglądów jednostki albo grupy ludzi na temat struktury społecznej, państwa i prawa; doktryna polityczna - konkretne przedstawienie postulatów zawartych w ideologii - zawiera wskazówki działania politycznego, to znaczy działania zmierzającego do osiągnięcia i sprawowania .2. ideologia społeczno-polityczna broniąca tradycyjnego ładu społecznego Ideologia, która bazuje na hasłach obrony porządku społeczno-gospodarczego oraz zachowywania i umacniania tradycyjnych wartości, takich jak: religia, naród, państwo, rodzina, hierarchia, autorytet, własność prywatna..

Ideologie, doktryny i programy polityczne 1.

Doktryna polityczna wynikała i wynika z ideologii, jest jej wypadkowa, konkretyzacja tego, co zawiera ideologia, tworzy jej stronę praktyczna i dotyczy polityki państwa.DOKTRYNA POLITYCZNA - jest to zbiór poglądów na życie polityczne i społeczne w danym państwie, z zagadnieniami władzy i ustroju państwa.. wynikający z ideologii zbiór poglądów na życie polityczne danego społeczeństwa.. Wykład 6.. Liberalizm to doktryna społeczna i polityczna uznająca wolność i nieskrępowaną działalność jednostek za wartość nadrzędną.. Słowo nacjonalizm pochodzi od łacińskiego słowa natio, co znaczy naród.. dział: Polityka.. Ideologia nacjonalistyczna stała się jednym z .1.. Czy podział prawica-lewica ma sens?. Konserwatyzm stoi w opozycji do liberalizmu.. Doktryna często związana jest z ideologią czyli ze zbiorem przekonań uzasadniającym daną instytucję społeczną lub tez dane działanie.. Rodzaje doktryn 6.. Co nam mówi i czego nam nie mówi tradycyjne.Jako polityczna idea, konserwatyzm zrodził się na przełomie XVIII i XIX wieku.. system warunkujących się i planowych działań, wynikających z doktryny politycznej.Doktryna polityczna dotyczy przy tym podstawowych założeń związanych z funkcjonowaniem państwa oraz społeczeństwa..

Współczesne ideologie polityczne.

W doktrynie tej znajdziemy odwołania do takich wartości jak: tradycja, religia, rodzina, hierarchia, własność i przestrzeganie prawa.Liberalizm (łac. liberalis - wolnościowy, od łac. liber - wolny) - ideologia i kierunek polityczny, według którego wolność jest nadrzędną wartością, ma charakter indywidualistyczny i przeciwstawia się kolektywizmowi.Innymi wartościami cenionymi przez liberałów są wartości demokratyczne i prawa obywatelskie czy własność prywatna i wolny rynek.. Przedmiotem doktryn politycznych są poglądy na istotę, organizację i funkcję państwa oraz koncepcje zasad współżycia pomiędzy ludźmi [1] .W naszej lekcji dowiesz się m.in. jakie są doktryny polityczne i na czym polegają, a także poznasz odpowiedź na takie pytania, jak: co to jest faszyzm.. Wspólnota, współpraca, równość, klasa społeczna, wspólna własność.. Marksistowska teoria pa ństwa jako elementu panowania klasowego dr MichałUrbańczyk .. doktryna polityczna.. 1) rozumie poj ęcie „doktryna", 2) podaje sposoby klasyfikacji doktryn politycznych, 3) charakteryzuje najwa żniejsze doktryny, np.: liberalizm, chrze ścija ńska demokracja, konserwatyzm, socjaldemokracja.. Ideologie, doktryny i programy polityczne zespół poglądów na temat celów działalności politycznej i metod ich osiągania wynikający z ideologii zbiór poglądów na życie polityczne danego społeczeństwa system ..

Nowe ideologie .

Zobacz prezentację szefa BBN - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.. Świadczy o tym próba wprowadzenia w życie założeń ideologii komunistycznej.. Poglądy te wynikają z jakiejś ideologii.. Współczesne doktryny polityczne 7.Ideologie, doktryny i programy polityczne.. - całokształt, ogół poglądów na temat funkcjonowania struktur państwa i społeczeństwa.. Test składa się z pytań zamkniętych.. Przejdź do głównej zawartości .. Jest to blog stworzony z myślą o osobach chcących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z dziedziny Wos-u .Jak klasyfikować ideologie polityczne?. Historyczny rodowód nacjonalistycznej myśli sięga dość odległych czasów, jednak dopiero w XIX wieku stał się istotnym elementem życia politycznego.. Ideologie, doktryny i programy polityczne zespół poglądów na temat celów działalności politycznej i metod ich osiągania wynikający z ideologii zbiór poglądów na życie polityczne danego społeczeństwa system .. XVII XIX w.zasady doktryny.. Socjalizm i komunizm.Doktryna polityczna - wynikający z danej ideologii uporządkowany zbiór poglądów na życie polityczne danego społeczeństwa z zagadnieniami władzy i ustroju państwa na czele.. Każda doktryna musi zawierać wskazówki teoretyczne oraz praktyczne w jaki sposób owa doktryna ma być realizowana.2.. IDEOLOGIA to najbardziej ogólny i usystematyzowany zbiór idei, wartości, poglądów na świat, przekonań na temat organizacji i funkcjonowania społeczeństwa właściwy jakiejś grupie, warstwie lub klasie społecznej.IDEOLOGIA, DOKTRYNA, PROGRAM POLITYCZNY Myśl polityczna formułowana jest na różnym poziomie ogólności.. Główne hasła programowe liberalizmu: a. respektowanie najważniejszych praw obywatelskich: - wolności osobistej - wolności słowa, prasy i wyznaniaIdeologia konserwatywna zrodziła się na przełomie XVIII i XIX wieku jako sprzeciw wobec próby urzeczywistnienia ideałów oświeceniowych, jaką była rewolucja francuska.Za duchowego ojca europejskiego konserwatyzmu uważa się przede wszystkim E. Burke'a (1729-1797), rzadziej wskazuje się również na Monteskiusza (1689-1755), J. de Maistre'a (1753-1821) i A. de Tocqueville .Współczesne ideologie polityczne Zajęcia nr 4 Socjalizm i komunizm.. Myśl polityczna.. Sama doktryna wyrosła z krytyki oświeceniowych idei..Komentarze

Brak komentarzy.