Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019 pdf

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019 pdf.pdf

Podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie nowych umiejętności przydatnychSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anna Jankowicz Okres stażu: od 1 września 2008 r. do 31 maja 2009 r. Miejsce pracy: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Stanowisko: nauczyciel-bibliotekarzSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem stażu na nauczyciela kontraktowego.. Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.. wrzesień - maj Prowadzenie zbioru dokumentacji ze stażu w postaci tzw.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. .Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Opis i analiza sposobu realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego ze wskazaniem uzyskanych efektów.. Podsumowanie stażu w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.Zawodowego, pt. „Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

- 31.05.2011r.z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego.. 2Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. § 6 ust.2 Zadanie z planu rozwoju Poziom/sposób realizacji, terminDokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 1.09.2017 - 31.05.2019 Joanna Konopka.. 2 pkt.. Teczki stażysty.. - czyli do 20 września 2.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.. WNIOSEK .. § 6 ust.2 Zadanie z planu rozwoju Poziom/sposób realizacji, termin Uzyskane efekty dla szkoły i nauczyciela Wymagania z rozporządzenia z dnia 26.07.2018r.. Zgodnie z:§ 6 ust.. KrempachyUwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. Gwarancja aktualności poradników.. Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić..

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Pezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przed komisją egzaminacyjną - jako wypowiedź ustna.. 06.2016 * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2013, poz 393) na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: Michalina1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Doskonalenie warsztatu pracy oraz metod poprzez obserwację zajęć (rozmów) prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.. Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.. Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuAwans zawodowy jest jednym z nieodzownych elementów pracy nauczyciela w realizacji jego pnącej się ścieżki zawodowej..

Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Teczka nauczyciela stażysty .. W wyniku podjętych działań: poznałam wymagania na nauczyciela dyplomowanego, poszerzyłam wiedzę na temat aspektów prawnych systemu awansu zawodowego, opracowałam i wdrożyłam do działania plan rozwoju zawodowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Wspólnie z opiekunem stażu określiłam jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zadania stawiane dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. Gromadzenie dokumentacji, notatek, zaświadczeń, konspektów zajęć.. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju; autoanaliza, autorefleksja.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu)..

Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego .

2.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.Przedszkole Publiczne nr 55 w Opolu Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty Opole 2011 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Imię i nazwisko nauczyciela: Imię i nazwisko opiekuna stażu: Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Czas trwania stażu: 1.09.2010 r. - 31.05.2011 r.Plan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Zostało napisane na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.Sprawozdanie z planu rozwoju Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego Wymagania z rozporządzenia z dnia 26.07.2018r.. Agnieszka .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię: Dominika Nazwisko: Winiarska Stanowisko: Nauczyciel - wychowawca świetlicy Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie Data odbywania stażu: 1.09.2013 - 31.05.2014 Opiekun stażu : mgr Monika MisztalKomisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji, o której mowa w § 9, i przeprowadzonej .Miesięczne sprawozdania przez cały okres stażu, teczka stażysty.. Możecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju .Sprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego (2020-10-18) .. Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.Nauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie to najlepiej złożyć w dniu zakończenia stażu.Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów..Komentarze

Brak komentarzy.