Sprawozdanie z pracy własnej nauczyciela
Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Ocena efektywności Systemu Doradztwa Zawodowego oraz atrakcyjność zajęć prowadzonych zgodnie z planem doradztwa w roku szkolnym 2018/2019 .. Nazwisko D. Nauczany przedmiot, dodatkowe funkcje Język angielski, wychowawca klasy IV Łączna liczba godzin 29 Koła pozalekcyjne 2 (ZDW oraz zajęcia dodatkowe rozwijające z języka angielskiego) Podnoszenie własnych .Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Author: ZSP Last modified by: Nauczyciel Created Date: 1/13/2020 9:49:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJSPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH WEDŁUG WSKAŹNIKÓW OCENY PRACY NAUCZYCIELA RENATY DUFEK W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W CHEŁMIE Wskaźniki oceny pracy nauczyciela Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Chełmie NAUCZYCIEL STAŻYSTA Kryteria oceny pracy określone w § 2 ust.. 4.sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. ale również do .Każdy nauczyciel niezależnie od stażu pracy spotkał się z pojęciem ewaluacji..

Arkusz autorefleksji pracy nauczyciela.

Mazurkiewicz Izabela.. osiągnęło swoje cele.. Analiza opracowanego sprawozdania zDziałanie nauczyciela na rzecz zmiany rozwojowej ucznia jest tym bardziej skuteczne, im bardziej nauczyciel sam podlega procesom rozwojowym, im bardziej jest świadomy siebie".. 2 pkt.. Działdowo.. Staż pod opieką Michaliny rozpoczęłam w dniu 10.09.2018 roku.. Marta Cierpisz.. Iwona Tarnas.. Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego (szkolenia wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne).. Dalsze rozwijanie zainteresowań i zdobywanie doświadczeń.. Z nauczycielem .stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) oraz zawarte w nim wymagania wobec nauczyciela stażysty niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.. doskonalenia pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły 1.. SPRAWOZDANIE Z PRACY .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju .. z innymi nauczycielami, wymianę doświadczeń, aktualizowanie wiadomości dotyczących metod pracy oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się .. oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowałamWzbogacanie i podniesienie warsztatu pracy własnej i przedszkola.. 3SPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docxNauczyciel, który chce otrzymać dodatek za wyróżniającą się pracę, od 1 września 2020 roku będzie musiał samodzielnie zawnioskować o ocenę swojej pracy..

Samoocena nauczyciela.

Arkusz samooceny nauczyciela .. Autoanaliza własnej pracy.. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami poprzez publikacje scenariuszy § 8 ust.. Nauczyciel wspomagający prowadzi dokumentację ucznia .Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/20198.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42) doc. 9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym doc. 10.ocena efektów kształcenia okreslonych w podstawie programowej z przedmiotu doc. 11.arkusz analizy własnej pracy nauczyciela w roku szkolnym doc Monitorowanie realizacji podstawy programowej w szkole .Sprawozdanie z awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Stosowanie metod aktywizujących.. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego .. skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, Zadanie 1: .. doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur..

Zgodnie zArkusz analizy pracy własnej .

Wzór sprawozdania ułatwi gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i może być podstawą do dokonania rzetelnej i obiektywnej oceny.. Budując autorytet, nauczyciel musi wiedzieć, czy i jak realizuje swoje zadania, co robi dobrze, a nad czym powinien popracować.doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, zgodnie z własnymi zainteresowania lekcjach języka polskiego, naurodydaktyka ustaleniami z Współpraca z opiekunem stażu.. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. Współpraca z nauczycielami szkoły bardzo pomogła mi w organizowaniu spotkań z dziećmi świetlicowymi.. Nauczyciele wspomagający Uwagi o realizacji (cele, dla kogo) .. Dyrektor placówki nie będzie miał już obowiązku oceniania nauczycieli z własnej inicjatywy w terminie, który pozwala ubiegać się o ten dodatek.Rozporządzenia MEN z dn. 3.08.2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, Ustawy z dn. 26.01.1982 r. Karty Nauczyciela, Ustawy z dn. 18.02.2000 r. o zmianie Ustawy - Karta Nauczyciela,koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.. Arkusz samooceny.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Bierze udział w spotkaniu nauczycieli wspomagających z koordynatorem ds. nauczania indywidualnego, które odbywają się co 2 -3 miesiące, na których prezentuje sprawozdanie ze swojej pracy..

nieujęte w planie pracy: Działania .

Pracę w charakterze nauczyciela logopedy w … rozpoczęłam 10.09.2018 roku.. Znakomita większość .mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.. Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę", portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie .Sprawozdanie z I półrocza pracy wychowawczo-dydaktycznej (starszaki) .. że zdecydowana większość dzieci chętnie bierze udział w zabawach i zajęciach organizowanych przez nauczyciela, potrafi grupować przedmioty według różnych kryteriów oraz umieszczać je w odpowiednie miejsce w już ułożonym szeregu.. Sprawozdanie z pracy nauczyciela w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym oraz Niepublicznym Gimnazjum w K. w roku szkolnym 2015/2016 okres I Imię E. Koszalin.. Działania 1.. Obowiązki nauczycieli Art. 6.. 1 rozporządzenia Kryterium 1: Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych .Roczne sprawozdanie z pracy nauczyciela.. Analiza przygotowanego planu rozwoju.. Efekty podjętych działań: • Poszerzanie wiedzy dotyczących aspektów prawnych awansu zawodowego.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów.. Dokonuje systematycznej ewaluacji swojej pracy.. Rozpoczynając projekt samooceny nauczyciel powinien określić, z jakich źródeł może zdobyć informacje o swojej pracy i w jaki sposób je pozyska.nauczyciele wspomagający Uwagi o realizacji (cele, dla kogo) krótki opis Efekty Wnioski, uwagi Inne inicjatywy i zrealizowane działania .. Realizacja podstawy - oświadczenie _____ 2018/2019 .. Tuliszków .Prowadzi zeszyt kontaktów z rodzicami.. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.. Oznacza ono sprawdzenie, czy dane działanie (lekcja, projekt, program itd.). Termin realizacji Nauczyciel odpowiedzialny .. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego .. zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt