Skrócony opis bibliograficzny przykłady
Akademia Górniczo-Hutnicza im.. Powołanie na wydawnictwo zwarte (monografia) Elementy i ich kolejność (niektóre elementy nie zawsze występują):Gdy skrócony opis bibliograficzny pojawia się w tradycyjnych przypisach na dole strony, wtedy oprócz tych skrótów używa się również następujących: s. = strona, ss.. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji.. = strony (skrót ss.. Podstawowe dane pobiera się z głównej strony .1 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Bibliografia - spis utworów opisanych zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego.. przepr.. ( PN-ISO 690:2 - książki i czasopisma, PN-ISO-2:1999 - dokumenty elektroniczne.. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji.. Opubl.. Przykład: Chardin J. B., Martwa natura, [reprodukcja kolorowa], Warszawa 1975.. PRZYPISY.. Opis patentowy PL 219877 B1.. Przykład:konsekwentny i zgodny z normami opisu bibliograficznego.. Opis bibliograficzny ilustracji zamieszczonej w czasopiśmie Autor dzieła, Tytuł dzieła [oznaczenie rodzaju dokumentu], „Tytuł Czasopisma" rok, numer czasopisma, numer strony, na której znajduje się ilustracja.7.. Zapis: Jakiś tytuł…, dz. cyt. jest niejednoznaczny.Przypisy bibliograficzne - to notki wskazujące wykorzystane źródła i opracowania; zawierają opisy bibliograficzne dokumentów, z których pochodzą informacje lub cytaty zawarte w tekście..

Obowiązuje opis skrócony.

Rozm.. Autor w opisie bibliograficznym - Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby.Przykład: Hermanowicz Henryk, Baszta stolarska [fotografia], [w:] Hermanowicz Henryk, Banach Jerzy, Kraków - cztery pory roku, Kraków 1978, s.72.. Do tego celu stosuje się następującą terminologię: tamże (łac. ibidem), gdy autor odnosi się do dzieła wymienionego bezpośrednio w poprzedzającym go przypisie,Zasady sporządzania przypisów i bibliografii.. "Tytuł czasopisma" rok, numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł Przykład: Jaworski Marcin: Różewicz - ostatni modernista.. Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia.. Pozwala ocenić znajomość tematyki i oryginalność pracy.. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad.. Bibliografia stanowi wykaz dokumentów (książek, artykułów, publikacji elektronicznych itp.) cytowanych lub wykorzystywanych przez autora najczęściej pracy naukowej lub popularnonaukowej, które zostały uporządkowane alfabetycznie.- skrócony opis bibliograficzny - spis treści - spis lektur - instrukcja pracy z podręcznikiem [podręcznik, s. 3-11, zeszyt ćwiczeń, s. 3-5] - poprawnie podpisuje zeszyt - pod kierunkiem nauczyciela lub na podstawie wzoru sporządza skrócony opis bibliograficzny podręcznika i zeszytu ćwiczeń- skrócony opis bibliograficzny - spis treści - spis lektur - instrukcja pracy z podręcznikiem [podręcznik, s. 3-11, zeszyt ćwiczeń, s. 3-5] - poprawnie podpisuje zeszyt - pod kierunkiem nauczyciela lub na podstawie wzoru sporządza skrócony opis bibliograficzny podręcznika i zeszytu ćwiczeńPrzykłady przypisów, które pozwolą Ci w łatwy sposób zapoznać się z zadami budowy przypisów w pracy licencjackiej.cony opis bibliograficzny podręcznika i zeszytu ćwi-czeń - wyjaśnia oznaczenia za-warte w podręczniku - posługuje się spisem treści - zapoznaje się z zawarto-ścią podręcznika i zeszytu ćwiczeń - zapoznaje się z przedmio-towym systemem oceniania - sporządza skrócony opis bibliograficzny podręcznika957..

Na potrzeby prezentacji maturalnej wystarczy tzw. skrócony opis bibliograficzny.

Stanisława Staszica w Krakowie.. Opis bibliograficzny - to uporządkowany zespół danych o dokumencie (książce, artykule itp.), służący do jego identyfikacji.Przykłady: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.. "Tytuł czasopisma" rok, numer, numery stron.. Uszczelnienie hybrydowe wału pionowego.. „Polityka" 1992 nr 50 s. 12.. Narzędzie do nagniatania ślizgowego diamentem.. Literatura podmiotu spis tekstów literackich, dzieł filmowych, obrazów, rzeźb, utworów muzycznych, które poddajesz analizie i interpretacji, aby na tej podstawie opracować temat.OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA: Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu.. Opis bibliograficzny nagrania muzycznegoZ artykułu dowiesz się czym jest bibliografia, z jakich elementów się składa i jak ją przygotować.. Literatura podmiotu .. = strony, dz. cyt. = dzieło cytowane [po łacinie: op. cit.. Wynalazca: Ochoński Włodzimierz.. Bardziej szczegółowoPodstawową różnicą w opisie bibliograficznym pracy zbiorowej w porównaniu z powyższymi przykładami jest to, że operujemy głównie nazwiskiem redaktora lub redaktorów, nie zaś autorów poszczególnych części - chyba że to właśnie ich części pracy cytujemy bezpośrednio..

Opis bibliograficzny wywiadu Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywiadu.

F. Mirandola .W jaki sposób należy w przypisach skrócić opis bibliograficzny (stosując dz. cyt.) w przypadku, gdy powtarzają się dwa bardzo podobne tytuły tego samego autora, z których jeden całkowicie zawiera się w drugim, tzn. np. kilkakrotnie występuje Jakiś tytuł i Jakiś tytuł.Ćwiczenia?Obie pozycje są z tego samego roku.. OPIS BIBLIOGRAFICZNY - Przykłady Opis książki: Szczygieł M., Gottland, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2006 Goethe J.W., Cierpienia młodego Wertera, tł.. Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn.. = zobacz, odesłanie do ważnej dla tematu lekturyOpis bibliograficzny - to uporządkowany zespół danych o dokumencie (książce, artykule itp.), służący do jego identyfikacji.. Opis patentowy .OPIS BIBLIOGRAFICZNY (2009 r.) Zasady sporządzania opisów bibliograficznych są znormalizowane.. Sporządza się ją dla ukazania warsztatu naukowego wykonanej pracy.. jest dziś już przestarzały), dz. cyt. = dzieło cytowane [po łac.: op. cit.. Przykład: Kieślowski Krzysztof: Ciągle poszukuję.. "Polonistyka" 2005, nr 5, s. 18-24 Opis bibliograficzny RECENZJI: Nazwisko i imię autora recenzowanej książki: Tytuł recenzowanej książki.Opis bibliograficzny - charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument.. Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia..

8.Opis bibliograficzny - charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument.

Opis bibliograficzny zasadniczy (rejestracyjny) zawiera główne cechy wydawnicze, zawarte w tytulaturze.zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor pracy (cytowanych lub tylko związanych z tematem).. Określają je normy: PN-ISO 690 z lipca 2002 roku (dla książek i czasopism) oraz PN-ISO-2: 1999 (dla dokumentów elektronicznych).OPIS BIBLIOGRAFICZNY Bibliografia - spis utworów opisanych zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego.. = jak wyżej, zob.. Wynalazca: Czechowski K. et al.. Gdy skrócony opis bibliograficzny pojawia się w tradycyjnych przypisach na dole strony, wtedy oprócz tych skrótów używa się również następujących: s. = strona, ss.. Chociaż jest to tylko ciekawostką, nie mogę się powstrzymać, żeby nie wskazać, iż wyrok w sprawie Lyckeskog odwołując […] się do wyroku w sprawie Costa, zawiera błędny opis bibliograficzny, przez co umiejscawia teorię podejścia właściwego dla pojedynczej […] sprawy w wyroku z dnia 27 marca 1963 r. w połączonych sprawach 28/62, 29/62 i 30/62 Da Costa, Rec.. Odsyłacz bibliograficzny - skrócony opis bibliograficzny dokumentu, z którego pochodzi informacja lub cytat zawarty w tekście.Przykład - kilkakrotne przywoływanie pracy tego samego autora w jednym akapicie: Kowalski (2000) udowodnił, że.. Kowalski zaproponował tak że.. Odsyłacze do prac wielu autorów Je śli praca ma dwóch autorów , za ka żdym razem nale ży podawa ć oba nazwiska w odsyłaczu bibliograficznym w tek ście..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt