Motywacyjną funkcja wynagrodzeń
Wynagrodzenie stanowi bowiem główny element wymiany pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą, odzwierciedlając jednocześnie reAby system wynagrodzeń spełniał funkcję motywacyjną, musi być konkurencyjny wobec innych organizacji.. Funkcję warunkującą realizację wspólnych celów pełnią w zarządzaniu rozwojem procesy motywacyjne.. Oczywiście brak profesjonalnej wiedzy czy potrzebnych umiejętności może sprawić, że system ten nie spełni swojej funkcji.S.. Drugim obok płacy zasadniczej głównym składnikiem wynagrodzeń osobowych są wynagrodzenia zmienne, zależne odFunkcje wynagrodzeń Wynagrodzenia pełnią w organizacji funkcję społeczną, kosztową, dochodową i motywacyjną.. W literaturze przedmiotu wymienia się różnorodne funkcje wynagrodzeń: społeczną, finansową, kosztową, motywacyjną.. Można wyróżnić: Funkcję dochodową; Funkcję kosztową; Funkcję motywacyjną; Funkcję społeczną; Funkcja dochodowa, jak sama nazwa wskazuje, ukazuje, że wynagrodzenie to dla pracownika dochód .Funkcje systemu wynagrodzeń Funkcja kosztowa Funkcja dochodowa Funkcja społeczna Funkcja motywacyjna.. Istota wynagrodzenia jest wyrażona poprzez cztery funkcje, a więc rolę jaką pełni płaca w gospodarce.. Oznacza to, że zarówno pracodawca, jak i pracownik rozumieją wynagrodzenie jako nagrodę za dobrze wykonaną pracę, jako pozytywny czynnik łączący pracownika z zatrudniającą go organizacją.1..

Motywacyjna funkcja wynagrodzeń.

Wynagrodzenie stanowi ąc rekompensat ę i nagrod ę za wykonywan ą prac ę, pełni funkcj ę motywacyjn ą, która w swej istocie zmierza do .Funkcje wynagrodzeń.. Problematyka wynagrodzeń nabiera szczególnego znaczenia w warunkach gospodarki ryn­ kowej.. Zarządzanie rozwojem widziane przez pryzmat funkcji motywacyjnej ma spełniać warunki racjonalności: teleologicznej w odniesieniu do wyboru celów działania (Leśkiewicz 1990: 152-2090),System wynagradzania - przyjęty system zapłaty za pracę podporządkowaną, świadczoną na rzecz pracodawcy.Wynagrodzenie może być płatne z dołu i stanowić zapłatę za pracę już wykonaną lub płatne z góry za pracę, którą pracownik dopiero wykona zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami.. System wynagradzania może przyjąć dwojaki charakter: wynagrodzenia stałego lub .3 Spis treści Wstęp.. 9 Motywacyjna funkcja wynagrodzeń ma skłaniać pracowników do większego wysiłku, osiągania coraz wyższych efektów pracy, podnoszenia kwalifikacji i podejmowania coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.Aby system wynagrodzeń spełniał swoją funkcję motywacyjną, musi być prawidłowo skonstruowany.. Powiązania między funkcjami wynagrodzeń Linie ciągłe na rysunku poniżej przedstawiają mocne związki dwustronne..

Łączą one funkcję motywacyjną, dochodową i kosztową.

Trzeci rozdział dotyczy motywowania w realizacji funkcji personalnej.. Stanowią one bowiem istot-wynagrodzeń w taki sposób, aby zapewnić poprawność naliczania wszelkich .. pracy, to stosując ją można zrealizować poszczególne funkcje wynagradzania, .. tylko dodatkowym składnikiem wynagrodzenia o charakterze motywacyjnym.. Pracownik wie, że otrzyma pieniądze za swoją pracę.. Istota i funkcje wynagrodzeń nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe, deputaty (ich ekwiwalen-ty), świadczenia odszkodowawcze i inne sporadyczne składniki wynagrodzeń, takie jak wynagrodzenia uczniów.. To jest motywowanie pozytywne, zwane metodą marchewki (na końcu czeka nagroda).Motywacyjna funkcja wynagrodze ń zakłada, i ż ch ęć zarabiania pieni ędzy jest istotnym czynnikiem skłaniaj ącym ludzi do podejmowania pracy, trwania przy niej i zwi ększania jej wydajno ści.. Powinien spełniać rolę motywującą nie tylko do działania na rzecz dobra firmy, ale także do pozostania w jej szeregach.. Zwrócono uwagę przede wszystkim na motywacyjne znaczenie wynagrodzeń, ocen pracowniczych, doskonalenie personelu poprzez szkolenia.16 1..

W obrębie tych ... przez swoje funkcje, tj. motywacyjną i kosztową.

Stąd też każdą pozycję poświęconą analizom strategii wynagrodzeń możliwych do wyko­ rzystania przez firmy - należy witać z dużą .Aby system wynagrodzeń spełniał swoją funkcję motywacyjną, musi być prawidłowo skonstruowany.. Aby wynagradzanie skutecznie spełniało funkcję motywacyjną, musi być ono podporządkowane kilku zasadom.. Płaca powinna być atrakcyjna dla otoczenia.. W tej formie praca jest opłacana płacą zasadniczą uzupełnianą o prowizję.Skuteczny system motywacyjny to taki, który realizuje postawiony przed nim cel, czyli mobilizuje pracowników do bardziej wydajnej pracy, a jednocze śnie zaspokaja ich potrzeby i oczekiwania (Baron-Puda 2007, s. 14).. W tym kontekście wynagrodzenia powinny spełniać następujące role:Motywacyjna funkcja wynagrodzeń Wynagrodzenia to niezwykle złożona kategoria, w której aspekty ekonomiczne współistnieją i przeplatają się z wieloma innymi wątkami, w tym: psychologicznymi, socjologicznymi, prawnymi, etycznymi czy politycznymi.. Polityka płacowa prowadzona z uwzględnieniem danych rynkowych pozwoli uniknąć kosztownej rotacji .w kontekście aspektów motywacyjnych oraz pozostałe funkcje personalne, takie jak: oceny pracowników, wynagradzanie i doskonalenie personelu.. Należy pamiętać o tym, że składniki wynagrodzeń nie mogą być dobierane chaotycznie i funkcjonować niezależnie od siebie, gdyż w konsekwencji efekt ich przypadkowego zestawienia będzie nijaki - zwłaszcza w obszarze motywacji do pracy.By wynagrodzenie spełniało funkcję motywacyjną, musi być w taki sam sposób traktowane przez pracodawcę oraz przez samego pracownika..

Ograniczenie środków na płace zmniejsza dochód pracownika.Motywacyjna funkcja wynagrodzeń.

ZASADA NR 1 » Wielkość wynagrodzenia za pracę powinna być proporcjonalna do wymagań i efektów pracy.. Ten ich różnorodny charakter stanowi podstawę wyróżnienia czterech podstawowych .Funkcja motywacyjna (bodźcowa) ma zachęcać pracujących do wzrostu produktywności przedsiębiorstwa, do obniżania jednostkowych kosztów produkowanych dóbr i usług, do innowacyjności, do poprawy jakości itp. .. pełniące niejednokrotnie funkcję „dopełniacza poziomu wynagrodzeń".Motywacyjna funkcja wynagrodzeń - Artykuły HR Wynagrodzenia to jeden z najbardziej oczywistych i widocznych aspektów dotyczących pracy.. Artykuł zwraca uwagę na czynniki, które należy mieć na uwadze podczas tworzenia systemu wynagrodzeń w firmie oraz odpowiada na pytanie, jak sprawić, by system wMotywacyjna funkcja wynagrodzeń Wynagrodzenia to jeden z najbardziej oczywistych i widocznych aspektów dotyczących pracy.. Wynagrodzenie stanowi bowiem główny element wymiany pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą, odzwierciedlając jednocześnie relacje zachodzące pomiędzy rynkiem pracy, indywidualnym wkładem pracy pracowników oraz .Aby system wynagrodzeń spełniał swoją funkcję motywacyjną, musi być prawidłowo skonstruowany.. Żeby system wynagrodzeń spełniał funkcję motywacyjną musi spełniać następujące wymagania: 1.. Jeżeli ma satysfakcjonujące go wynagrodzenie, jest pozytywnie zmotywowany do działania.. Należy pamiętać o tym, że składniki wynagrodzeń nie mogą być dobierane chaotycznie i funkcjonować niezależnie od siebie, gdyż w konsekwencji efekt ich przypadkowego zestawienia będzie nijaki - zwłaszcza w obszarze motywacji do pracy.nym celem pracodawcy i pracowników.. Funkcja społeczna jest związana z utrzymywaniem realnej wartości wynagrodzenia, wypłacaniem wynagrodzenia nie niższego niż minimalne określone przepisami prawa, zapobieganie konfliktom na tle wynagrodzeń, w tym zbyt .Wynagrodzenia w procesie motywowania pracowników 453 ZN nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie (22)2012 Istota motywacji 11 Motywacja jest poj #ciem o ró !nych znaczeniach.Efektywnościowy system wynagrodzeń w przedsiębiorstwie Wstęp Gospodarka o znamionach rynkowych stanowi o wiecznych zmianach za-chodzących we wszystkich obszarach procesu gospodarowania.. Z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi najistotniejsza jest motywacyjna funkcja wynagrodzeń.. Kształtuj ąc taki system, trzeba uwzgl ędni ć ró żnorodne warunki, dotycz ąceO konieczności konstruowania i stosowania motywacyjnych systemów wynagrodzeń powinien być przekonany każdy menedżer, zarządzający nawet najmniejszym przedsiębiorstwem..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt