Sprawozdanie z awansu na mianowanego
Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 01.12.2004r.. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego pozwoliło mi lepiej poznać procedurę awansu zawodowego, sporządzić wymaganą dokumentację zgodnie z obowiązującymi zasadami i przygotować do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.Odbyłam szkolenie z zakresu ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego (CEN).. Nauczyciel mianowany - staż na stopień nauczyciela dyplomowanego może trwać krócej, tzn. rok i 9 miesięcy.. Dzisiaj przedstawiam Ci kolejną część, a więc mianowanie „krok po kroku".. Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Beata Zofia Czajkowska _____ Okres stażu: 1 IX 2016 r. - 31 V 2019 r. _____ Stanowisko: NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NAUCZYCIEL PRZYRODY Wstęp Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego, dotyczącymi awansu zawodowego, postanowiłam ubiegać się .Obecnie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu..

Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego.

Uwaga!. Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.. Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574 ze zm.);SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .Obecnie podstawę prawną awansu zawodowego nauczycieli stanowią: ustawa Karta Nauczyciela 1 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 2.Jednak pamiętać należy, że wspomniane rozporządzenie tylko w niektórych zapisach zmienia rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. 3, o czym niektórzy nauczyciele zapominają i to właśnie jest przyczyną wielu .Nauczyciel mianowany - awans zawodowy: przepisy prawa, podpowiedzi, dobre rady o planowaniu, realizacji stażu, a także przygotowaniu do egzaminu..

w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

12 kroków w postępowaniu awansowym - harmonogram nauczyciela.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. trwał onSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Z części pierwszej [KLIK] wiesz już, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych,sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r.Nadszedł czas na drugi etap ścieżki prowadzącej przez kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.. Są różne szkoły pisania planu i sprawozdania, szczególnie w awansie na stopień nauczyciela dyplomowanego, ważne jest aby plan i sprawozdanie były spójne..

Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2011r.

• Poznanie sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. (aktualizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.). Krok 1.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Aleksandra Chmara Nazwa i adres placówki: Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „ Bajkowy Zakątek", ul. Lechicka 11, 73-110 Stargard Stanowisko pracy: Nauczyciel wychowania przedszkolnego Posiadane .Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 1.09.2016 - 31.08.2017 Joanna Konopka.. Efekty podjętych działań: • Poszerzanie wiedzy dotyczących aspektów prawnych awansu zawodowego.. KrempachySPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Wprowadzenie Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2008 r., który trwał do 1 sierpnia 2011 r.na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium" w DODN w Wałbrzychu..

Śledziłam literaturę dotyczącą zmian dotyczących awansu nauczycieli.

Jest wtedy czarno na białym .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneKwestie awansu zawodowego nauczycieli na wyższy stopień do dnia 31 sierpnia 2018 r., w tym terminy i sposób składania przez nauczyciela sprawozdania za okres stażu, wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i postępowania egzaminacyjnego regulował Rozdział 3a „Awans zawodowy nauczycieli" ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw uchylono przepis obligujący nauczyciela kontraktowego do niezwłocznego rozpoczynania stażu na stopień nauczyciela mianowanego, po rygorem wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku nieuzyskania tego stopnia w okresie 4 lat pracy w szkole.. Efekty realizacji: Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. Gwarancja aktualności poradników.. Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.. Moszczenica.. ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Wymagania na stopień nauczyciela mianowanego R § 7.. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, sprawozdanie z realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, potwierdzone przez właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Sprawozdanie dotyczy realizacji stażu, który odbywałam w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, ubiegając się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Autoprezentacja dorobku zawodowego - awans na mianowanego.Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.. Poniższy artykuł stanowi jedynie wskazówkę do realizacji awansu zawodowego .Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego […]; SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem .Poradnik awansu zawodowego.. Przedmiot Geografia.. Agnieszka Magacz.. Arkusz samooceny pracy nauczyciela..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt