Mapa jako obraz ziemi elementy mapy rodzaje map
Mapa Topograficzna.. Mapa - obraz ziemi wykonany w pomniejszeniu (skali), widziany z góry, obejmujący duży obszar, posiada siatkę kartograficzną, uwzględnia krzywiznę Ziemi.. Metody prezentowania zjawisk na mapach dzielimy na 2 grupy: Metody ilościowe - informują o lokalizacji zjawiska oraz jego wielkości i natężeniu.. Mapa topograficzna: należy do grupy map tematycznych występuje w skali mniejszej jak 1 : 200 000 daje szczegółowy obraz powierzchni Ziemi: 10.. Kartografia jest to nauka o mapach, zasadach ich sporządzania i korzystania z nich, a także praktyczna umiejętność ich sporządzania.. Mapy topograficzne.. W geografii stosujemy 3 rodzaje skali: Skala liczbowa - zapis obejmuje dwukropek z dwiema liczbami po obu jego stronach.. Mapa to dwuwymiarowy, graficzny obraz powierzchni Ziemi (lub jej fragmentu, a także innych ciał niebieskich) przedstawiony na płaszczyźnie.. Mapy topograficzne są to inaczej mapy wielkoskalowe.. Ten ostatni element to przeniesione na mapę punkty na Ziemi mające precyzyjnie .Mapa jako obraz Ziemi wyjaśnia znaczenie terminów: kartografia, mapa, skala mapy wymienia rodzaje skal podaje różnice między mapą a planem wymienia funkcje mapy nia map oklasyfikuje mapy ze względu na różne kryteria gółowości i skali rodzaje skalprzelicza skalę liczbową na mianowanąPonieważ nie jest możliwe, aby objąć .Mapa - obraz powierzchni ziemi lub jej fragmentu, przedstawiony na płaszczyźnie, w odpowiednim odwzorowaniu i skali, gdzie prezentowana jest odpowiednia treść przy pomocy znaków umownych (symboli)..

Mapa jako obraz Ziemi.

Zapis lekcji: 1.. Cechy i funkcje mapy.. Stosuje się je, gdy chcemy zobrazować zróżnicowanie jakiegoś zjawiska w różnych regionach .Mapa to obraz powierzchni Ziemi lub jej fragmentu (także innego ciała niebieskiego lub nieba) przedstawiony na płaszczyźnie i w pomniejszeniu, czyli w skali, przy użyciu odwzorowania kartograficznego.. Rozpoznaję poszczególne rodzaje map.VI Metody prezentacji zjawisk na mapach.. ODWZOROWANIA KARTOGRAFICZNE SKALA MAPY GENERALIZACJA KARTOGRAFICZNA ZNAKI UMOWNE - LEGENDA RODZAJE MAP _____ Ziemia ma kształt geoidy, która jest bryłą zbliżoną do elipsoidy obrotowej (patrz rozdział Kształt Ziemi).Dla celów kartograficznych przyjmuje się jednak, że jest ona kulą - pomija się lekkie spłaszczenie występujące przy biegunach.Skala i rodzaje map.. 1,5km 15 km 15,5km: 11.Test zawiera 34 pytań.. Podział metod prezentowania zjawisk na mapach.. Szeregujesz skale od największej do najmniejszej.. Mapy te dają najpełniejszy obraz powierzchni Ziemi.Mapa Mapa to obraz powierzchni Ziemi lub jej fragmentu .. jakościowa, czyli pewne elementy mapy ulegają uogólnieniu - symbolizacji ..

Potrafisz wymienid elementy mapy.

Mapa przeglądowa Mazowsza (fragment mapy ogólnogeograficznej) Sieć kolejowa Polski .. Poszczególneelementy mapy (w tym obiekty) mog .. („Mapa jako obraz Ziemi").Mapa może również przedstawiać obraz nieba, a nawet ciał niebieskich.Główną cechą map jest jej płaska forma.. Obliczam odległość rzeczywistą na podstawie skali mapy, .. praca, nauka, rozrywka.. Nauka: Uczelnie: .. Test Ruch obiegowy Ziemi Test Układ Słoneczny Test Elementy klimatu Test Zasoby wodne Ziemi Test Zjawiska optyczne w atmosferze Test Mapa świata Test Język mapy Test Mapa jako źródło informacji i skala mapy Test Ruch obrotowy Ziemi i .Temat: Obraz Ziemi na mapie - elementy mapy oraz skala.. W po lewej stronie dwukropka zawsze .Wybierz poprawna odpowiedź.. Mapa jest to obraz powierzchni ziemi lub jej części, w określonym zmniejszeniu, na płaszczyźnie.. 6.Skala mapy - obowiązkowy element każdej mapy i planu, który informuje nas jak bardzo obraz przedstawiony na mapie został pomniejszony w stosunku do rzeczywistości.W rozumieniu matematycznym skala jest ułamkiem zwykłym.. Oblicz długość tej drogi w rzeczywistości.. Poziom rozszerzony geografii.2 MAPY Mapa jest to obraz fizycznej powierzchni ziemi na płaszczyźnie w przyjętym odwzorowaniu kartograficznym i założonej skali z symbolicznym przedstawieniem obiektów i ukształtowania..

Plan i różne rodzaje map .

Ze względu na skalę można podzielić mapy na: topograficzne - wykonane są w dużych skalach, powyżej 1:200 000, przeglądowe - ich treść przedstawiona jest w .Temat: Mapa - obraz Ziemi.. Plan Plan to bardzo szczegółowy, kartograficzny obraz stosunkowo niewielkiego obszaru (np. jednego miasta) przedstawiony na płaszczyźnie za pomocą symboli kartograficznych .mapy ogólnogeograficzne, map tematycznych.. 2010-10-17 17:52:59 rodzaj mapy zawierajacej elementy fizyczne i gospodarcze 2007-09-23 18:42:25 Wymień elementy systemu komputerowego ?. Mapa jest dwuwymiarowym rysunkiem wykonanym na płaszczyźnie podkładu mapowego, którym może być: arkusz papieru lub .4.. Podstawowymi elementami mapy są: skala, legenda, siata kartograficzna (nie zawsze obecna) i treść mapy.MAPY - KARTOGRAFIA.. Ziemia i jej elementy pokazane są w odpowiednio pomniejszonej skali z wykorzystaniem umownych znaków oraz matematycznego sposobu przedstawienia powierzchni kuli na płaszczyźnie (odwzorowanie kartograficzne).obraz kartograficzny - główna część mapy, przedstawiająca informacje o obiektach i zjawiskach oraz ich rozmieszczeniu.. Jest to opracowanie kartograficzne o treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki.. Na mapie Afryki punkty skrajne mają następujące współrzędne: 38 o N, 36 o S, 18 o W, 52 o E. Oblicz w stopniach i w kilometrach rozciągłość południkową Afryki wiedząc, że długość łuku odpowiadająca jednemu stopniowi w przybliżeniu wynosi 111,2 km..

Wymieniasz rodzaje skali.

Na mapie w skali 1 : 50 000 długość drogi osiedlowej wynosi 30 mm.. Wiadomości te tworzą treść mapy; osnowa matematyczna - przyjęte odwzorowanie kartograficzne i związana z nim siatka kartograficzna, skala oraz sieć punktów osnowy geodezyjnej.. Wyjaśniam zasady generalizacji mapy.. Klasyfikuję mapy ze względu na różne kryteria.. Potrafisz przedstawid skalę liczbową w postaci mianowanej i podziałki liniowej.. Stanowi jedno z podstawowych źródeł informacji o terenie, jego cechach fizjonomicznych i głównych funkcjach w odniesieniu do określonych obiektów .Powierzchnię Ziemi możemy przedstawić na powierzchni kulistej (na globusie) a także na powierzchni płaskiej (na planie, bądź na mapie).. Treść map - znaki umowne, punkty wysokościowe (pikiety), warstwice, siatka współrzędnych, opisy2 MAPY OGÓLNIE Mapa geograficzna jest płaskim uogólnionym rysunkiem, wykonanym w zmniejszeniu według określonej formuły matematycznej, przedstawiającym z uwzględnieniem krzywizny Ziemi, za pomocą znaków umownych przedmioty i zjawiska związane z jej powierzchnią.. Mapa topograficzna.. eliminacja zbędnych szczegółów, uogólnianie treści mapy, czyni to mapę czytelniejszą.. Mapy topograficzne są to inaczej mapy wielkoskalowe.. Wykonywane są one w skalach większych niż 1:200.000.. Wykonywane są one w skalach większych niż 1:200.000.. Sprawdzian z geografii z działu Obraz Ziemi.. Plan - obraz niedużego obszaru wykonany w dużej skali, posiada siatkę kwadratów lub prostokątów, traktuje powierzchnię Ziemi jako płaski obszar (nie uwzględnia krzywizny).Opisywane mapy posiadają cechy zarówno map przeglądowych jak i map topograficznych Nie dokonuje się na mapach tego rodzaju pomiarów szerokości liniowych.. Mapy te dają najpełniejszy obraz powierzchni Ziemi.Mapa jako obraz powierzchni Ziemi.. Wyjaśniasz znaczenie terminów: mapa, skala, legenda mapy, sygnatura.. Elementy mapy:Opisywane mapy posiadają cechy zarówno map przeglądowych jak i map topograficznych Nie dokonuje się na mapach tego rodzaju pomiarów szerokości liniowych.. Mapa (z łac. mappa - obrus) - graficzny obraz powierzchni Ziemi lub jej części (także nieba lub planety czy innego ciała niebieskiego), wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu umownych znaków graficznych.Mapa stanowi podstawowe narzędzie badań i prezentacji wyników w historii, geografii i geodezji.Na mapie w większej skali można przedstawić więcej szczegółów, więc obraz po¬wierzchni Ziemi jest dokładniejszy (skala mapy 1:100 000 jest większa niż 1:500 000).. Przeliczam skalę liczbową na mianowaną..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt