Mediseptol h karta charakterystyki 2019
Unieszkodliwić wszystkie źródła zapłonu.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Aktualizacja 10.10.2016 Wersja 7.4 Karty Charakterystyki według numerów katalogowych są dostępne również na stronie 3 - 2 4 of 8 October 2019 © Diodes Incorporated DMT35M4LFDF 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.80.01-50 -25 0 25 50 75 .KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Aneks II Wersja: 02 Strona: 2/6 Data: 16/04/2019 Multichem U 3.2 Informacje dodatkowe Pełny tekst zwrotów H, patrz sekcja 16.. Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu.. Strona 1 z 15 SEKCJA 1.. Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaninyKARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania 28-lut-2017 Data aktualizacji 05-sie-2019 Wersja Nr 4 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego i przedmiotów mających kontakt z żywnością.. Identyfikator produktu Kod(y) produktu SDS-000001 PL E IVY Nazwa produktu ABS Ivory ABS M30 Ivory .KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu : Niedostępne.. kopiowane w %)*% i bez zmian, chyba uzyskano uprzednio ..Komentarze

Brak komentarzy.