Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia
688 orzeczeń dotyczących ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp).20 Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia lub umowy koncesji 25% -wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5% 1.. 2.Naruszenia w zakresie zasad opisu przedmiotu zamówienia (dyskryminacyjny i niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia) i szacowania wartości zamówienia - art. 6a PZP i zasady jego stosowania w opinii organów kontroli, łączenie i dzielenie zamówień publicznych w szczególności w ramach realizowanych przez Beneficjentów projektów .a) niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia; b) dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia; c) pośrednie i bezpośrednie naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji poprzez dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia; d) opis przedmiotu zamówienia a poza cenowe kryteria ofert (niedozwolone praktyki).. jako przykładowych.. Naruszenie art. 29 ust.. Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.. 2 - 4 Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez zachowania przesłanek określonych w tym przepisieOpis przedmiotu zamówienia oraz określenie warunków udziału w postępowaniu w świetle wytycznych do kwalifikowalności (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2019 r., sygn..

3 Pzp (…) polegające na opisaniu przedmiotu ...a.)

2 Pzp polegające na opisaniu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum, czemu Odwołujący nie zaprzeczył" (UZP .Zaś naruszeniem o charakterze pośrednim jest opis przedmiotu zamówienia, w którym „nazwy własne nie zostają podane, ale szczegółowy opis parametrów wskazuje na jeden konkretny produkt, lub stanowi zbyt rygorystyczne określenie wymagań co do przedmiotu zamówienia".. 12028 orzeczeń dotyczących .Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel.. Naruszenie art. 29 ust.. akt III SA/Łd 544/19)„ Dopuszczenie w opisie przedmiotu zamówienia możliwości składania ofert równoważnych prawidłowo spełnia swą funkcję, gdy równoważność odnosi się do określonych z nazwy produktów lub wyrobów, zgodnie z art. 29 ust.. Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (poz. 20 i 21 taryfikatora) Naruszenie w przypadku zamówień publicznych polega na: opisaniu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję,Opis przedmiotu zamówienia publicznego nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności (z uwagi1 SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z instalacją i konfiguracją oprogramowania do analizy, opracowywania i wizualizacji wyników badań oraz walidacja metod pomiarowych - licencja bezterminowa Zamówienie niniejsze jest realizowane w ramach projektu pn.: "Rozszerzenie działalności badawczo-Klauzula informacyjna..

2 Pzp polegające na opisaniu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Naruszenie art. 29 ust.. 3 Pzp(…) polegające na opisaniu .Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot zamówienia .. • Analiza dyskryminacyjna, zało żenia i problemy z nimi zwi ązane • Interpretacja wyników analizy dyskryminacyjnej • Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do klasyfikacji nowych warto ściOpis przedmiotu zamówienia - zasady i praktyka opisu; Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia; 11:50 Przerwa na kawę 12:00 Zasady uczestnictwa w postępowaniu "Samodzielny" wykonawca; Konsorcjum: konstrukcja, wymagania, pułapki; Treść umowy konsorcjum; 13:00 Przerwa na lunch 13:30 Wyjaśnienia i zmiany SIWZ i ogłoszeńy opis przedmiotu zamówienia lub umowy koncesji - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5% 1. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji swoich zadań wynikających m.in. z ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w .- dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który odnosi się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności);jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia w Orzeczeniach KIO, SO, UZP, ETS, TSUE, SN, SA, NSA, GKO, Prasa, ZA, Forum, Inne oraz Prawo..

3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, ...Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia Art. 29 ust.

Naruszenie art. 29 ust.. 1 pkt 1 lit. a-c ustawy P.z.p., opis przedmiotu zamówienia, ze swej istoty charakterystycznej dla tego trybu i zawartych w powyższych przepisach przesłanek, będzie wskazywał wprost na jednego wykonawcę.Łukasz Laszczyński: Opis przedmiotu zamówienia dokonany przez zamawiających na etapie przygotowania postępowania ma charakter determinujący dla całego późniejszego postępowania.Czynności te nie zostały pozostawione swobodnemu uznaniu zamawiających, ale winny zostać dokonane z zachowaniem ustawowych reguł, a najważniejszym jest, iż przedmiotu zamówienia nie można opisywać w .Opis przedmiotu zamówiona powinien jednak umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w ubieganiu się o udzielenie zamówienia, co nie oznacza, że zasada konkurencji ma prowadzić do sytuacji, w której o zamówienie muszą móc ubiegać się wszyscy wykonawcy, którzy oferują .W przypadku zamówień powyżej progów unijnych zastosowanie mają wskaźniki 18-20z tabeli 1 („Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia"), tj.: „18" - Naruszenie art. 29 ust.. Nieprawidłowości na etapie .Za dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (który odnosi się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia) Za ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców..

22 273 80 51, fax 22 273 89 19 www.miir.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.plograniczenie konkurencji opis przedmiotu zamówienia w Orzeczeniach Sądów Administracyjnych.

Zgodnie z zapisem Taryfikatora, przedstawione w tabelach wskaźniki procentowe traktować należy jako zalecane stawki maksymalne, które mogą ulec obniżeniu .Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia lub umowy koncesji: 25% - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%..Komentarze

Brak komentarzy.