Właściwości ciał stałych cieczy i gazów prezentacja
Podstawa programowa: Cele kształcenia - wymagania ogólne.. Możesz stworzyć własne nazwy na właściwości, które odkryjesz - tu najbardziej liczy się Eksperyment 1Ciecze przyjmują kształt zbiornika, w którym się znajdują, lecz nie wypełniają całej jego objętości (co odróżnia je od gazów).. Cząsteczki (atomy) tworzące ciała stałe znajdują się w niewielkiej odległości od siebie i są ze sobą silnie związane.. Żeby odkryć właściwości fizyczne cieczy i gazów, poprosimy cię o wykonanie kilku eksperymentów i wpadnięcie na pomysł co one oznaczają.. Najpierw kilka prostych pytań: czym różni się przewodnik od izolatora?. Ekologia - BIOLOGIA.• Warunki energetyczne istnienia ciał stałych, gazów i cieczy: stan układu opisywany jest przez wartość jego średniej energii kinetycznej <Ekin> i potencjalnej <Epot> • Parametr stanu P < > < > = kin pot E E P P >> 1 ciała stałe P << 1 gazy P ≈1 cieczeOpis ciał stałych,cieczy i gazów oraz pojęcia .. Można dodatkowo zademonstrować obwód z włożoną w przerwę plastikową linijką, która także nie przewodzi prądu.. MAGAZYNOWANIE CIAŁ STAŁYCH, CIECZY I GAZÓW Wykład dla kierunku Ochrona Środowiska Wrocław, 2015 r. Rodzaje magazynów substancji Ze względu na stan skupienia magazynowanej substancji wyodrębnić można: zbiorniki/magazyny ciał stałych, zbiorniki/magazyny cieczy, zbiorniki/magazyny gazów.Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów 2020 Czaami nazywany czwartym tanem materii, plazma kłada ię z zjonizowanego gazu, w którym jeden lub więcej elektronów nie jet związanych z cząteczką lub atomem..

Właściwości ciał stałych: Ciała stałe mają różną twardość.

WIDMA CIĄGŁE I LINIOWE: Widmo - Rozszczepione na poszczególne barwy promieniowanie Wśród widm wyróżniamy: Widma .Właściwości ciał stałych, np. plastyczność ?. Oddziaływania międzycząsteczkowe - FIZYKA.. Powrót do działu budowa materii.. Energia mechaniczna - FIZYKA.. Im wyższa temperatura ciała, tym wyższa jest częstotliwość wysyłanego przez nie promieniowania.. Cząsteczki różnej substancji różnią się wielkością Wielkość cząsteczek mierzymy w NANOMETRACH (1nm) Zjawisko samorzutnego mieszania się dwóch różnych substancji stykających się ze sobą nazywamy DYFUZJA Dyfuzja świadczy o tym ze cząsteczki są w nieustannym ruchu.Wpisz właściwości ciał stałych z przykładami na tablicy i narysuj schemat.. ZAKRES TREŚCI:-właściwości fizyczne cieczy i gazów: *barwa, *zapach, *kształt, *stan skupienia,-budowa cząsteczkowa cieczy i gazów,-siły oddziaływania międzycząsteczkowego i .PROMIENIOWANIE CIAŁ: Wszystkie ciała emitują (wysyłają) promieniowanie cieplne, czyli fale elektromagnetyczne.. Praca mechaniczna i moc - FIZYKA.. Własności.. Właściwości ciał zależą od temperatury - ciała, które są w niższych temperaturach np. kruche, mogą być w wyższych temperaturach ciałami plastycznymi.Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów..

Kształt niektórych ciał stałych można łatwo zmienić.

W wyniku działania siły np. kreda czy kostka lodu kruszą się.. Opisując właściwości substancji, zawsze zwracamy uwagę na to, w jakiej postaci ona występuje - stałej, płynnej czy może gazowej.. oraz zależy od współczynnika charakteryzującego właściwości materiału k i jest odwrotnie proporcjonalny do jego przekroju poprzecznego S, czyli:Właściwości ciał stałych Ciała stałe mają określony kształt, który trudno zmienić.. Lód i kreda to przykład ciał kruchych.Temat: Właściwości ciał stałych.. Jednostką β jest [ m²/N ] lub [ Pa-1 ].. Niektóre ciała stałe.Właściwości fizyczne ciał stałych, gazów i cieczy wynikają głównie z różnic w ich budowie cząsteczkowej.. Prawo Pascala, Archimedesa i Bernouliego Naczynia połączone i prasa hydraulicznaDla ciał stałych, rozróżnienie między nimi jest zazwyczaj nieistotne.. Wniosek - powietrze o właściwościach takich jak w otoczeniu nie przewodzi prądu.Gęstość wybranych ciał stałych, cieczy i gazów - tabelaCząsteczki ciał stałych, cieczy i gazów oddziałują na siebie.. 2010-01-06 20:21:37 wypisz cechy ciał stałych ,gazowych i ciekłych 2010-03-10 19:39:34 Jakie są własności ciał stałych ?. Zmiana kształtu ciała stałego nie wywołuje zmian objętości (doświadczenie z poprzedniej strony)..

2010-12-10 20:57:31; Co to są właściwości ciał stałych , cieczy i gazów.

Jednocześnie cząsteczki cieczy wykonują bezładne ruchy, dzięki czemu nie tworzą sztywnej sieci (charakterystycznej dla ciał stałych).w przypadku badania właściwości elektrycznych ciał stałych i cieczy.. Najtwardszy jest diament.. Ciała stałe mają własny, określony kształt i objętość.. które ciała przewodzą prąd elektryczny i ciepło, a które nie przewodzą?. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BEŁŻCU data lekcji: 09.09.2012. prowadzący: Ewa Marynicz - Głaz Temat lekcji: Poznajemy właściwości cieczy i gazów.. Dla płynów (cieczy i gazów) ściśliwość określana jest przy pomocy współczynnika ściśliwości, będącego odwrotnością ściśliwości.. Szczegółowe, uczeń: - umie na podstawie obserwacji podać cechy różnych ciał stałych, - wie co się dzieje, jeżeli chcemy zmienić kształt ciała stałego, - wie kiedy ciało jest plastyczne, sprężyste i kruche,Jednym z ważnych parametrów charakteryzujących trzy podstawowe stany materii na różne sposoby (gaz, ciało stałe i ciecz) jest ciśnienie.. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie; na podstawie ich wynikówDotyczy to ciał stałych, cieczy i gazów.. Gazy w znacznym stopniu zmieniają swoją objętość.. 2012-11-04 09:07:49; wymień kilka właściwości fizycznych ciał stałych cieczy i gazów 2009-09-23 20:27:28Ciało stałe - rodzaj fazy skondensowanej, każda substancja, która nie jest płynna, czyli zachowuje kształt i jest nieściśliwa.Ciało stałe jest pojęciem mało precyzyjnym i mogą w nim występować w rzeczywistości różne stany skupienia materii zwane bardziej precyzyjnie fazami fizycznymi..

2009-12-07 16:02:09; jakie są właściwości gazów?

KARTA PRACY II Masz do dyspozycji: balonik, nitkę - przedstaw w jaki sposób możesz pokazać właściwości gazów, podaj przykład zastosowania poszczególnych właściwości.Ciecze i gazy Tym razem nie będziemy podawać wszystkiego na tacy.. Ciała stałe odznaczają się różnymi cechami, np.:kruchością, sprężystością,plastycznością oraz twardością.. W ten sposób określamy stan skupienia substancji.Właściwości fizyczne ciał stałych, gazów i cieczy wynikają głównie z różnic w ich budowie cząsteczkowej.. Fronty atmosferyczne - GEOGRAFIA.. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.. Przygotowanie grupy zgłoś przez podniesienie ręki.. Jeśli jest w nim „przerwa", to prąd nie płynie.. Ciała stałe zachowują swój kształt i swoją objętość.Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów - wejdziesz i pomożesz mi w zadaniu ?. 2010-01-26 23:27:17Kinetyczno-molekularna teoria budowy gazów i cieczy Definicje gęstości (masy właściwej), ciśnienia, Różnice własności gazów, cieczy i ciał stałych konsekwencją różnic budowy Składniki te same tylko silniejsze wiązania!. Ruch jednostajny prostoliniowy, niejednostajny pro.. Pierwsza, druga i trzecia zasada dynamiki Newtona.. co to jest pow.Znajdujące się w powietrzu tlen i azot to gazy, z kolei olej, woda czy benzyna to ciecze, a sól, cukier lub węgiel kamienny to ciała stałe.. Ciała stałe mogą być sprężyste (np. sprężyna).1 APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 5.. Takie oddziaływanie nazywamy oddziaływaniem międzycząsteczkowym.. Ciecze i ciała stałe w stopniu mniejszym.. Jego częstotliwość zależy od temperatury ciała..Komentarze

Brak komentarzy.