Opis techniczny projektu architektonicznobudowlanego
Dz.U.2003.120.1133 - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.. Zlecenie inwestora z r Ustawa prawo budowlane 1.3.. Uwagi końcowe B. Część rysunkowa do projektu architektoniczno-budowlanego Rzut parteru Rys. nr AB-1 skala 1 : 100 Rzut dachu Rys. nr AB-2 skala 1 : 100OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno - budowlanego zaplecza boisk sportowych 1.PODSTAWA OPRACOWANIA : • zlecenie Inwestora • projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500 • projekt architektoniczno - budowlany modułowego systemowego zaplecza boisk sportowych Orlik 2012Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien określać w szczególności: przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, układ konstrukcyjny, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano .OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego odwodnienia nawierzchni ul. Dane ogólne 3.. Przedmiot inwestycji Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowan y na działce nr 210/7, obręb 10 w Głoskowie gm.. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAMIENNEGO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO Adres inwestycji: dz. nr ew 426/23 Jedlanka, 26-660 Jedlińsk Inwestor: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE 2.1..

§ 11 Opis techniczny projektu architektoniczno - budowlanego.

Przedmiot i zakres opracowania 5.. Odległej w Ostrowie Wielkopolskim 1.1.. OPIS TECHNICZNY.. Niniejszy projekt wykonano na podstawie : - zlecenia Inwestora - Prawa Budowlanego - Polskiej Normy - Decyzji o warunkach zabudowy 1.2.. Mimo iż architekt w swojej pracy posługuje się głównie rysunkiem - pewnych informacji na temat budynku nie da się przekazać w inny sposób - zgodnie z polskimi przepisami każdy projekt aspirujący do wydania pozwolenia na budowę posiadać powinien część pisemną - czyli opis techniczny.15.. 200 w TarnowieOPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO WIATY DO CELÓW EDUKACYJNYCH 1.. 5 0 4 - 7 8 4 - 3 2 5 Strona 4 OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 1.. Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem 1.3.. Podstawa opracowania 1.1.. ZAKRES OPRACOWANIA.OPIS TECHNICZNY 1.. PN-81/B-03020: Grunty budowlane.OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO Przeznaczenie obiektu budowlanego Program użytkowy obiektu budowlanego Charakterystyczne parametry techniczne kubatura długość powierzchnia zabudowy szerokość powierzchnia użytkowa liczba kondygnacji wysokość Forma architektoniczna obiektu budowlanego Funkcja obiektu budowlanego .Tytuł projektu: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (DOMU LUDOWEGO) W ŁANACH gm.. Opis projektowanych elementów robót - zadaszone korty tenisowe 17..

Projektuje si zmian sposobu uytkowania pomieszczenia magazynowego na kotłowniOPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego 1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest "Przebudowa Drogi Gminnej Dojazdowej do Szkoły w Miejscowości Zaręby 2.. Umowa z Gminą Świerczów 4.. Piaseczno.. do projektu architektoniczno-budowlanego 3 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego zrealizowanego w technologii tradycyjnej zlokalizowanego w Zielonej Górze PODSTAWA OPRACOWANIA: Dane projektu otrzymane wraz z rysunkiem rzutu typowej kondygnacji z KATEDRY BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I .. Projekt obejmuje : - plan zagospodarowania działkiCo powinien zawierać opis techniczny?. Budynek zawiera 2 wbudowane garaże, każdy na 2 samochody.opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego zespoŁu obiektÓw sp zoz w lubartowie przy ul.cichej 14 celem dostosowania do obowiĄzujĄcych przepisÓw przecwipoŻarowych 1. przedmiot, zakres i cel opracowania:opis.techniczny.opis.techniczny.4.doc .. Podstawowe dane techniczne o budynku 6.. Dz. nr 342/5-342/15 obręb 0011 Poniatów, 58-307 Wałbrzych w w w .. Prostej ( droga wojewódzka nr 719) w Warszawie od km 0+000 do km 0+772,40 (od Ronda Daszy ńskiego do Ronda ONZ).Projektowany odcinek poło Ŝony jest na terenie dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy.. Opis lokalizacji budynku 7.. - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego1 opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego i. dane ogÓlne: inwestor: gmina czyŻew czyżew, ul. mazowiecka 34 budowa: przebudowy i wykonania prac remontowych czĘŚci sanitarnej budynku oraz jego rozbudowy o dŹwig osobowy adres budowy: czyŻew, ul.OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego 1..

MARKUSZÓW DZ. NR 1021 Data: 2010-02 Opis techniczny OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 1.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO Obiekt budowlany: ROZBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW ULICY BRACKIEJ ORAZ BUDOWA ODCINKA ULICY OLSZTY ŃSKIEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia 2004r.. Dokumentacja geologiczno inżynierska podłoża 5.. Mapa do celów projektowych 1:500 6.. - wytyczne bran Ŝy technologicznej - normy i przepisy techniczne - obliczenia wykonano przy pomocy programu ROBOT OFFICE nr 255/12/2006/AD 2.. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest rozbudowa ul.. PODSTAWA OPRACOWANIA.. ZAKRES OPRACOWANIA Projekt zakłada: modernizację jezdni (nowa konstrukcja jezdnio nawierzchni z kostki betonowej)OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY do projektu architektoniczno-budowlanego konstrukcji wsporczej kolektorów słonecznych.. Inwestor: Powiatowy Inspektor Weterynarii w Łańcucie, 37-100 Łańcut ul.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 1.. Forma architektoniczna i rozwi ązania funkcjonalne 9.opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego Przeznaczenie i program użytkowy obiektów budowlanych, charakterystyczne parametry techniczne Projektowany chodnik służył będzie trwałemu rozgraniczeniu ruchu pieszego i kołowego (a tym samym poprawie jego bezpieczeństwa).OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno - budowlanego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przychodni przeciwgruźliczej na budynek administracyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na działce nr 2915/1 położonej w Łańcucie przy ul. Cetnarskiego..

Przepisy prawne i odnośne rozporządzenia: Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r.§ 11 Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego Dz.U.2018.0.1935 t.j.

PRZEDMIOT INWESTYCJIOPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTO ŚCI TECZKI 1.. Przeznaczenie i program użytkowy projektowanego obiektu Na działce budowlanej o numerze działka nr 358 / 8 ( obręb ewidencyjny 0001 Nakło Śląskie, jednostka ewidencyjna Świerklaniec ) przy ulicy PowstańcówII.. Podstawa i temat opracowania.. Opis projektowanych elementów robót - budynek zaplecza 16.. Zlecenie i umowa z Inwestorem 1.2.. Podstawa opracowania 1.. Przeznaczenie, program uytkowy, parametry techniczne obiektu: 1.1.. Podstawa opracowania Podstaw ą opracowania jest umowa zawarta z Miejskim Zarz ądem Dróg w Ostrowie Wielkopolskim na opracowanie projektu technicznego budowy ci ągu pieszo-jezdnego i odwodnienia na ul.1.. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1.. 2.Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego 1) budowa budynku administracyjno- usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i utwardzeniem terenu na działce 1/297 obr.. Program u żytkowy 8.. Projekt wykonano na zlecenie Inwestora czyli Urz ąd Gminy w Markuszowie, wOPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO PODSTAWY PRAWNE: Projekt budowlany opracowano w oparciu o: • Ustawę Prawo Budowlane, • wizję lokalną przeprowadzoną w czerwcu 2016 r., • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu „Trinitatis" w Bochni, zatwierdzonyOpis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego 1.. 200 2) budowa zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi wewnętrznej ul. Giełdowa (na działce nr 1/28 obr 200) na w/w działkę inwestycji 1/297 poprzez działki nr 1/28, 1/65, 1/66 obr.. Przeznaczenie: Budynek objty opracowaniem słuy jako wietlica wiejska.. Podkład sytuacyjno - wysoko ściowy 1.4.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ NA ZBOŻE Lubosina, 62 - 045 Pniewy, działka nr 75/24 1.Dane wstępne : 1.1.. Zlecenie inwestora 2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt