Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z języka polskiego klasą 8
Głównym celem zajęć było ukazanie sposobu na ciekawe i twórcze wykorzystanie czasu wolnego, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań .Prowadzenie zajęć wyrównawczych w ramach KN- doskonalenie umiejętności, które są słabą stroną uczniów oraz wzmacnianie już zdobytych wcześniej umiejętności.. „Zawsze można liczyć na pomoc" dla klas IV-VI szkoły podstawowej realizowany w roku szkolnym 2009/2010 w ramach projektu „Dobry start kluczem do przyszłości" „Non scholae, sed vitae discimus"-Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia Szkoła Podstawowa w Bogucicach 2009 Opracowała Magdalena Kołodziej nauczyciel języka polskiego i historii w klasach IV-VI I. Jana Pawła II w Rychłocicach Zaj ęcia wyrównawcze - j ęzyk polski Maria Wróbel Zaj ęcia wyrównawcze z j ęzyka polskiego odbywały si ę w dwóch grupach, byłyCelem zajęć było niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie szans edukacyjnych, wspomaganie .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANYCH W FORMIE INDYWIDUALNEJ SEMESTR I ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Katarzyna…, uczennica VI klasy, oraz Łukasz…., uczeń klasy V Publicznej Szkoły .Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w klasach IV-VI: ortograffiti.. w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich..

... - praca w zespołach wyrównawczych z języka polskiego w klasach V i VI ...

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracy1 Sprawozdanie za rok 2009/10 z zajęć pozalekcyjnych prowadzone w Szkole Podstawowej w Niedzicy w ramach projektu Moja Szkoła Moje Okno na Świat Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są dla trzech grup uczniów po jednej godzinie zajęć tygodniowo.. )W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPROGRAMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI Kurs grantowy: Zajęcia wyrównawcze w szkole podstawowej skuteczną formą wspomagania rozwoju uczniów z trudnościami w nauce 26.09.2008 - 8.09.2008 Materiały opracowane przez uczestników kursuZajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6..

Łącznie przeprowadzono 25 godzin zajęć.

Grupa liczy 10 osób.. w wiadomościach i umiejętnościach z języka polskiego przewidzianych programem.1 Sprawozdanie z zaj ęć prowadzonych w ramach projektu: „MY ŚL GLOBALNIE - DZIAŁAJ LOKALNIE" w roku szkolnym 2010/2011 w Szkole Podstawowej im.. Nauczyciel znajdzie tu 30 kart do indywidualnej pracy z uczniem.. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.Sprawozdanie z projektu edukacyjnego .. • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (prowadząca- od .. Uczęszczało na nie 8 uczniów - 4 chłopców i 4 dziewczynki z klasy III a.. Po zakończeniu każdego semestru sprawozdanie w formie pisemnej z uzyskanych efektów.Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.Cele główne zajęć: .. • rozbudzanie w dziecku uczucia radości i satysfakcji z nauki języka polskiego, .. Moja szkoła i moja klasa • pomieszczenia (sala lekcyjna, boisko szkolne, biblioteka, toaleta) • pracownicy, • przybory szkolne, • koledzy i koleżanki.. w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. 2.Teczka z kartami pracy przeznaczona do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasie 4..

Łącznie odbyło się 27 zajęć.

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych- cały rok szkolny 1 godz. tygodniowo - „Przygotowanie do konkursów": „Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości" i „ Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie" oraz zajęć dla klas II .Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klasy V.. Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania, pisania, korzystania .Po analizie opinii, zapoznaniu się z odpowiednią literaturą przedmiotu oraz na podstawie własnych obserwacji z lekcji stwierdziłam, że należy zorganizować dla tych uczniów pomoc z języka polskiego w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, na których będą mogli wyrównać poziom umiejętności polonistycznych.. 5.4 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z języka polskiego kl. I V VI Ja też potrafię W przewidzianym sprawozdaniem cyklu zajęć wyrównawczych odbyłam 12 zajęć z uczniami klasy IV.. prowadzonych przez Beatę Zając.. 1.2.Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00. do 30.06.2011r.Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego..

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI.

prowadzonych przez Jolantę Godula.. Powstał jako odpowiedź na konkretną potrzebę - został napisany dla uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego.Zajęcia rozwijające z języka polskiego w klasie VII [1] „Przyjazna polszczyzna" Głównym celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań humanistycznych uczniów oraz inspirowanie ich do pogłębiania wiedzy polonistycznej.. Dr Harry T. Chasty CELE ZAJĘĆ: Korygowanie, kompensowanie i usprawnianie uczniów mających braki.. za okres od 04.01.2010r.. W zajęciach uczestniczyło 10 uczniów klasy III gimnazjum, w tym 3 dziewczynki i 7 chłopców.Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się po zajęciach przewidzianych programem nauczania w wymiarze jednej godziny tygodniowo.. Obejmuje on wymagania z podstawy programowej, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.Teczka z kartami pracy przeznaczona jest do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasie 4.. Uczęszcza na te zajęcia 24 uczniów.„Skoro dziecko z niepełnosprawnością nie uczy się w taki sposób, w jaki ty je uczysz, to czy nie możesz uczyć go w taki sposób, w jaki ono się uczy?". Działania całoroczne: Prowadzenie Szkolnego Koła Wolontariatu.. Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego , a także rozwój indywidualnych zainteresowań .. Przeprowadziłam wstępną diagnozę umiejętności uczniów, która pozwoliła mi wyznaczyć priorytety w pracy z grupą.Program zajęć wyrównywania wiedzy z języka polskiego przeznaczony jest dla uczniów klasy piątej Szkoły Podstawowej w Kocku.. Nauczyciel znajdzie tu 30 kart do indywidualnej pracy z uczniem.. do 30.06.2011r.Opublikowane 26 września 2019 0 By sylwiaiwan Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Napisane w Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Tagged ##opis, #rewalidacja, #sprawozdanie, ocenaSprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach I-III.. WSTĘP .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANYCH W FORMIE INDYWIDUALNEJ SEMESTR I ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Katarzyna…, uczennica VI klasy, oraz Łukasz…., uczeń klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w …, od 30 IX 2014 uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w .SPRAWOZDANIA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA ZA WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD (DO 15.11.2011. za okres od 04.01.2010r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt