Tytan wc karta charakterystyki 2019
Informacja o składnikach.. H319 Działa drażniąco na oczy.Tytan WC - Płyn do mycia WC, zielony - 700 ml.. pronto® classic do mebli drewnianych w aerozolu (professional) wielkoŚĆ opakowania.. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!INTO WC KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu INTO WC Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneKarta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 13 LOCTITE 401 KC Numer : 427627 V004.2 Aktualizacja: 28.03.2017 Data druku: 28.06.2017 Zastępuje wersje z: 24.03.2015 kod ean.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Nazwa produktu SKINSEPT PUR Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneKarta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (UE) nr 2015/830 Ajax Floral Fiesta Kwiaty Bzu Aktualizacja: 30/12/2016 Wersja 1.0 pl. 6.4 Odniesienia do innych sekcji: Wchłonąć rozlany produkt za pomocą piasku lub neutralnego absorbentu i przenieść go w bezpieczne miejsce.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Incidin OxyWipe S 116310E 4 / 14 zakresie ochrony środowiska 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Metody oczyszczania : Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.Zebrać wyciek wTytan do wc na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje..

karta charakterystyki produktu.

Płyn do mycia WC TYTAN Data wydania: 2003-07-30 Wydanie: 2 Aktualizacja: 2019-02-28 Zakłady Chemiczne „UNIA", ul. Główna 14, 61-005 Poznań Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006Karta charakterystki Wykaz składników.. 5000204940787. nazwa produktu.. Dezynfekujący płyn do powierzchni 250 ml .KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie rozporzqdzenia nr 1907/2006/WE (REACH) in.. · Ochrona dróg oddechowych: Ochrona dróg oddechowych przy wysokiej .Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 31.05.2019 Numer wersji 1 Aktualizacja: 06.07.2016 Nazwa handlowa: TYTAN PROFESSIONAL ABIZOL RDR Grunt Bitumiczny (ciąg dalszy od strony 1) 49.0.1 H315 Działa drażniąco na skórę.. Balsam do naczyń aloesowy.. Czterofunkcyjna zawieszka do WC Tytan Blue Water (T51310) Zdjęcie produktu .. Dwufazowa kostka do wc Tytan leśny koszyczek 40g (T510200) Zdjęcie produktu Wysoka rozdzielczo .Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 04.07.2019 Numer wersji 1 Aktualizacja: 04.07.2019 Nazwa handlowa: TYTAN PROFESSIONAL SILIKON SANITARNY SZYBKI EFEKT (ciąg dalszy od strony 1) 49.0.1 P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 06.09.2019 Numer wersji 1 Aktualizacja: 06.09.2019 Nazwa handlowa: TYTAN Środek grzybobójczy (ciąg dalszy od strony 3) 49.0.1 Profilaktyczna ochrona skóry za pomocą maści ochronnej do skóry..

bezpieczeństwa i higieny: nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy, myć ręce po użyciu, zdjąćkarta charakterystyki produktu.

Identyfikator produktuDIX STRONG - Zagęszczony płyn do WC - karta charakterystyki.pdf [Dix] Żel do WC 3 w 1: DIX STRONG - Zagęszczony płyn do WC - Wykaz składników.pdf .. [Dix] Krążek koloryzujący do WC: DIX 1L odkamienacz 2019.jpg [Dix] Odkamieniacz: DIX 1L do Rur 2019.jpg [Dix] Żel do udrożniania rur: DIX mleczko 700g Active fresh II2017.jpgKarta charakterystyki.. zm. SP 350 Stron stron: 2 Aktual' 07.09.2015 W PRZYPADKU POLKNI<CIA: wyplukaé usta.. lista skŁadnikach.. i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r .. Unieszkodliwić wszystkie źródła zapłonu.KARTA CHARAKTERYSTYKI MEDICLEAN 310 Sanit Data wydania 04.01.2019 Data aktualizacji: Strona 4 z 10 Wersja PL: 1.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.22.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. sanitariatów, podłóg, mebli, szyb.. bezpieczeństwa i higieny: nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy, myć ręce po użyciu, zdjąć 6.4 Odniesienia do innych sekcji: Wchłonąć rozlany produkt za pomocą piasku lub neutralnego absorbentu i przenieść go w bezpieczne miejsce.Data sporządzenia: 04.01.2019 Aktualizacja: 28.06.2019 Wersja: 2 (zastępuje 1) Mediclean 210 Surface (zapach czerwonych owoców) Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU (Ciąg dalszy)KARTA CHARAKTERYSTYKI Velox Spray Data wydania 21.01.2009 Data aktualizacji: 29.05.2015 Wersja PL: 6.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r..

│Sekcja 6.neomoscan FA 510 | Karta charakterystyki, 2019-08-20, 145.63 KB Pobierz neomoscan G 15 | Karta charakterystyki, 2018-04-18, 565.39 KBKARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU.

karta charakterystyki produktu.. Strona 1 z 8KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty: Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 oraz 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. Wersja: 5 2 stycznia 2012 Data aktualizacji karty: 17 sierpnia 2020 r SANIT SHINE Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. NIE wywolywaé - w PR7YPADKlJ 7F SKóRA Natyçhmiast pod P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wvprowadzié lub2 KARTA CHARAKTERYSTYKI (wersja III) Nazwa handlowa produktu: do udrożniania rurKret AKTYWNY ŻEL PODWÓJNA SIŁA strona 2/13 H: ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA: H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu H290 Może powodować korozję metali H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Zawiera: Podchloryn sodu, Wodorotlenek sodu, Tlenek .Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE, 2015/830/EU SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Patrz również p.8 i 13.. Color odplamiacz tlenowy w proszku do tkanin kolorowych.. Informacje na temat postępowania z odpadami - patrz sekcja 13.LAKMA Professional - producent profesjonalnych środków czystości dla Firm, rynku HoReCa, gastronomii, służby zdrowia..

Zawsze służymy fachowym doradztwem i szkoleniami.Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE, 2015/830/EU SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA (Ciąg dalszy) Patrz również p.8 i 13.

lista skŁadnikach.. Data sporządzenia 05.12.2005 Wydanie: 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia2006 r. w sprawieWC TRIO RC-65 - Karta charakterystyki WURTH preparat do dezynfekcji i czyszczenia klimatyzacji - Karta charakterystyki WURTH preparat do mycia i czyszczenia rąk - Karta charakterystykiKarta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE, 2015/830/EU SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU (Ciąg dalszy) Działać zgodnie z Wewnętrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisującymi postępowanie w razie wypadków i innych sytuacji awaryjnych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt