Podkreśl elementy występujące w przedstawionych dziełach
Najbardziej selektywny transport .. Małże występujące w morzach w olbrzymich ilościach pełnią w ekosystemach morskich ważną rolę jako zwierzęta .Wpisz TAK, jeżeli cecha występuje w tkance, lub NIE, jeżeli w niej nie występuje.. W pierwszej powieści mamy rusałkę i obraz Bogurodzicy mający obronną moc, w drugiej występują natomiast postaci zaczerpnięte z ludowego folkloru, jak obłąkana topielica, diabły, które zdejmują wisielca czy wreszcie "wpół-kobieta, wpół-grobów maszkara".. Przylegające ściśle do siebie komórki b) Wyjaśnij, jakie znaczenie dla rośliny ma każda z cech .Rodzaj środka Przykład Funkcja ALITERACJA - rozpoczynanie sąsiednich wyrazów tymi samymi głoskami „(…)moreny, mureny i morza i zorze(…)" (W.Szyborska „Urodziny") •uwypuklenie danego fragmentu tekstu; •podkreślenie melodyjności wiersza ANAFORA - powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych segmentów wypowiedzi „myśli o duszy tkliwe, myśli o .. Na podstawie fotografii i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. W większość z tych dzieł jest zachowana ciemna kolorystyka, która wprowadza element tajemniczości i podniosłości.. Cecha Skórka pędu Skórka korzenia 1.. Włośniki 2.. Substancja woskowa 4.. Film jest o tyle specyficznym gatunkiem sztuki, iż jedna historia biblijna może być przedstawiona na wiele różnych .Rynek pracy tworzony jest przez następujące podstawowe elementy: zasoby kapitału ludzkiego i jego wykorzystanie (z punktu widzeni grup wiekowych, wykształcenia, kategorii zdrowotnych), podział pracowników wg pracujących w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej (wielkość zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki .Często występują kolumny o skręconym trzonie lub tzw. zbrojone, czyli o trzonie złożonym z wielu pierścieni o dwóch, różnych średnicach..

Rytm - pojawia się, kiedy w dziele występują regularnie powtórzone elementy.

Podobnie jak i balet, wywodzi się z włoskich, renesansowych maskarad .Cechy legendy: 1.anonimowy autor, 2.opisywane wydarzenie wydaje się bardzo prawdopodobne, 3.wydarzenie jest w jakiś sposób niesamowite i niepokojące, 4.legenda ma coś z prawdy, 5.występuje dobro i zło 6.występują elementy fantastyki i fikcji, 7.występuje morał, 8.występują wątki ludowe, 9.pierwotnie przekazywana ustnie, następnie zapisywana.. Postaci są niemal naturalnych rozmiarów, przedstawione w sposób realistyczny, z zastosowaniem doskonałych proporcji na wzór rzeźb antycznych.Zapamiętaj!. A) Wyginięcie dinozaurów )Powstanie M. ałtyckiegoKomórka (łac. cellula) - najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie).Jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju.. Na fotografii i przedstawiono dolinę A. U-kształtną, B. V-kształtną, która powstała w wynikuŚwiat przedstawiony - jeden ze składników utworu literackiego, filmu, komiksu lub gry komputerowej, reprezentuje ogół świata przedstawionego w utworze (czas akcji, miejsce akcji, bohaterów, zdarzenia, procesy życiowe, świat fizyczny itp.)..

Na fotografiach przedstawiono formy rzeźby terenu występujące w Tatrach.

Z czasem na zwojach trzonu dochodzi dodatkowy element zdobniczy w postaci rzędu perełek lub oplatającej je wici roślinnej.. Świat przedstawiony to ogół zjawisk ukazanych w dziele literackim.. Zaznacz odpowiedź A lub B oraz jej uzupełnienie 1 lub 2.. Z obydwu utworów wyłania się przekonanie, że światem kierują złe .4.. Synonimy słowa występować: pojawiać się, ukazywać się, wyłaniać się, uzewnętrzniać się, pokazywać się, zjawiać się, dawać znać o sobie, powstawać, zarysowywać się, wynurzać się, tworzyć się, stawać się widocznym, przemawiać, zabierać głos,b) Podkreśl rodzaj skał, w których występują skamieniałości.. Dominanta - to najważniejszy element kompozycji, pozostałe jej części muszą mu podlegać.. Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła - bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób .Jego elementy przewodzące - rurki sitowe są ..

Jego elementy składowe to: czas, miejsce wydarzeń, układ zdarzeń i bohaterowie.

Motywy biblijne w filmie.. Są to starania bohaterów zmierzające do określonego celu.. Obramowania drzwi i okien są wyraźnie podkreślone.Opera (wł. opera < łac. opera „dzieło, utwór, praca, wysiłek") - sceniczne dzieło muzyczne wokalno-instrumentalne, w którym muzyka współdziała z akcją dramatyczną ().Istotą tego gatunku muzycznego jest synteza sztuk, czyli połączenie słowa, muzyki, plastyki, ruchu, gestu oraz gry aktorskiej.. Na fotografii 1 przedstawiono wydmę / grzyb skalny.. Zazwyczaj wyróżnia się rozmiarem lub kolorem.. Narrator i narracja a świat przedstawiony: a) narracja trzecioosobowa (czasowniki w 3 osobie) - dystans narratora wobec świata przedstawionego, na ogół obiektywizm przedstawienia; b) narracja pierwszoosobowa (czasowniki w 1 osobie) - narrator jest bohaterem, jego wiedza jest ograniczona, subiektywizm ocen.. Komórkę stanowi przestrzeń ograniczona błoną komórkową.U większości prokariontów, roślin .Podkreśl właściwe informacje w poniższych zdaniach.. Obszary tego typu wyróżniają się opuncjęNa rysunkach przedstawiono trzy możliwe sposoby połączeń włosowatych naczyń krwionośnych występujące w organizmie człowieka.. Aparaty szparkowe 3.. Jest fragmentem obrazu, do którego odruchowo ciągnie .Brak w nim ozdobników lub przedstawienie piękna przyrody i krajobrazu..

W każdym przypadku odpowiedź uzasadnij, odwołując się do informacji przedstawionych w tekście.

Jest to forma terenu występu­ jąca na pustyni piaszczystej / kamienistej.. Zarówno wydarzenia autentyczne jak i te pochodzące z wyobraźni autora przetwarzane są w fikcyjny świat , w którym dominują zazwyczaj elementy zmyślone.. Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi.. (1 pkt) Uporządkuj następujące wydarzenia w dziejach Ziemi od najstarszego do najmłodszego, wpisując w odpowiednie miejsca odpowiadające im litery.. Uzupełnij poniższe zdania - wybierz właściwe rysunki i wpisz ich oznaczenia literowe (A-C) w wyznaczone .Zadanie 22.. („Pieśni", II 24, w.2-4) Dla uwydatnienia treści najbardziej istotnych, zastosował Kochanowski przerzutnię.Przerzutnie występujące w tej pieśni są zarówno międzywersowe jak i międzystroficzne, co świadczy o dużym nowatorstwie poety.Autor komponuje swoje dzieło w taki sposób, że przechodzi ono od półplastycznego reliefu do pełnoplastycznej rzeźby, usamodzielniając się tym samym od płaszczyzny ściany.. a) Dokończ zdanie.. 5.Ruch - w sztuce opisuje wrażenie ruchu zawarte w dziele.. Uwaga: Niektóre cechy są wspólne dla obu tkanek.. Akcja jest to przebieg wydarzeń, które powinny stanowić spójną całość.. Zadanie 13.. Skały: : magmowe, metamorficzne, osadowe.. (2 pkt) W tabeli przedstawiono bilans ludności Polski w 2006 r. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz: - saldo migracji - przyrost rzeczywisty - liczbę ludności w dniu 31.12 .Świat przedstawiony- jeden z najważniejszych składników dzieła literackiego, obejmujący całokształt zaprezentowanych w nim zjawisk: przeżyć, procesów, działań ludzkich, stanów rzeczy itp. Świat przedstawiony ukierunkowany jest przez temat i decyduje o funkcji poznawczej dzieła.Pierwsze objawy występują w wieku 3 do 8 lat, a w wieku 12 lat większość chorych nie jest już w stanie samodzielnie chodzić.. Te motywy fantastyczne pełnią określone dla każdej z epok funkcje.Świat przedstawiony jest to świat opisany w dziele literackim.. Przedstawiony fragment opisuje wiosenny, kwietniowy poranek., który leniwie otacza całą faunę i florę swym coraz jaśniejszym blaskiem.. Na podstawie: P. Hoser, Fizjologia organizmów z elementami anatomii człowieka, Warszawa 1996.. W dziełach epickich często występuje dialog.Słowo występować posiada 288 synonimów w słowniku synonimów.. Elementami świata przedstawionego są: czas akcji miejsce akcji bohaterowie wydarzenia ,,Akademia Pana Kleksa" Jan Brzechwa Czas akcji - około pół roku do świąt Bożego Narodzenia Miejsce akcji: - Akademia Pana Kleksa, ul. Czekoladowa, - świat baśni „O dziewczynce z zapałkami", „O Śpiącej .BÓG STWORZONEGO PRZEZ SIEBIE CZŁOWIEKA UMIESZCZA W RAJU.. melodyka - wyznacza następstwo dźwięków o różnej wysokości i różnym czasie trwania,; rytmika - porządkuje materiał dźwiękowy w czasie, .Świat przedstawiony jest składnikiem dzieła literackiego, jest jakby całokształtem zaprezentowanych zjawisk w utworze (najczęściej powieści).. B. Na fotografii 2 przedstawiono / oazę..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt