Karta charakterystyki alkohol etylowy 90%
Produkt przeznaczony do rozcieńczania kompozycji zapachowych, farb, politur i lakierów żywicznych.KCH Denaturat 92% - alkohol etylowy skażony porektyfikowany; KCH Denaturat 92% - alkohol etylowy skażony porektyfikowany.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Wzór chemiczny : C2H5OH Numer CAS : 64-17-5 Oznakowanie WE : 200-578-6KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 zmieniającym rozporządzenie .. > 90 % wag.. Etanol Zawartość: 90 % - 100 % CAS: Eye64-17-5 WE: 200-57-86 Numer indeksowy: 603-002-00-5 Flam.. Alkohol etylowy o mocy pozornej 70% całkowicie skażony, nieprzeznaczony do konsumpcji.. Mieszanina ketonu etylowometylowego CAS: 78-93-3 WE:201-159-Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich [dostęp 2019-06-28] .. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. zm. ANA alkohol skażony do użytku zewnętrznego .. 90% Cena: 3,15zł/litr netto (4,00zł/kg netto) 2.. Alkohol etylowy jest jedną z najczęściej używanych substancji psychoaktywnych.. 30-427 Kraków; ul. Benedykta Cesarza 11;Etylowy alkohol, etanol 70% CZDA - Etylowy alkohol, etanol 70% CZDAKARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z późn.. Metody utylizacji: Niszczyć na drodze spalania - zgodnie z obowiązującym prawem 6.4 Odniesienie do innych sekcjiEtylowy alkohol 96% CZDA:01-2119457610-43-XXXX Odczynnik..

Alkohol etylowy surowy całkowicie skażony min.

91,5% Cena: na zapytanie 3.. 99,5 % Cena: na zapytanie 4 .Nazwa produktu: Alkohol etylowy roztwór 96% Nr katalogowy: cz.d.a.. Należy on do związków chemicznych, .. Jest to w 90% eliminacja enzymatyczna, .Inne sposoby identyfikacjiMetanol; metylowy alkohol Wzór chemiczny C-H4-O:: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciecz.. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws.. Alkohol etylowy surowy całkowicie skażony min.. Karty Charakterystyki dostępne są na 2/10.. REACH Strona 3 z 9 4.3.Szanowni Państwo, w stałej ofercie sprzedaży posiadamy alkohol etylowy całkowicie skażony w/g normy EU 1.. 99,5 % Cena: 3,75zł/ litr netto (4,80zł/kg netto) 2.. W przypadku wydostania się alkoholu do wód powierzchniowych, ostrzec użytkowników.. 2 H225 * - substancja, dla której określono wspólnotowe najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy .. alkoholu etylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowejKARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozp.. TNT Paczka (1 dzień) 26.05 PLN (brutto) DHL Paczka (2 dni) 21.14 PLN (brutto)KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. z późn.. SEKCJA 7.Szanowni Państwo, w stałej ofercie sprzedaży posiadamy alkohol etylowy całkowicie skażony w/g normy EU 1.Alkohol etylowy odwodniony (bioetanol) całkowicie skażony min..

Alkohol etylowy porektyfikacyjny całkowicie skażony min.

Karta charakterystyki substancji chemicznej - etanol_96 .Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Etanol ≥96 %, denaturowany .. Identyfikacja substancji / preparatu, identyfikacja przedsiębiorstwaKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Numer katalogowy 818760 Nazwa produktu Etanol absolutny EMPLURA® Karty Charakterystyki według numerów katalogowych są dostępne również na stronie Strona 4 z 10 Informacje na temat obróbki odpadów patrz rozdział 13.. Oto strona nr 16.KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Żel do higieny rąk _____ sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, .. Liq .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ KWAS MRÓWKOWY 85 - 90 % Data wydania: 2006-01-11 Data aktualizacji: 2011-07-21 Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010 r. DARCHEM MOGILNO Alkohol etylowy Data wydania: 15.07.2019 Data aktualizacji: 11.02.2020 Strona/stron: 2/11 przeciwwybuchowego sprzętu.. 96,0% Gatunek: czysty do analizy Opakowanie: 500 ml Zastosowanie: - do użytku laboratoryjnegoSzanowni Państwo, w stałej ofercie sprzedaży posiadamy alkohol etylowy całkowicie skażony w/g normy EU 1..

Alkohol etylowy odwodniony (bioetanol) całkowicie skażony min.

Spirytus rektyfikowany (etanol 96%) to pozbawiony obcych aromatów wszechstronny środek do czyszczenia i odtłuszczania.. Alkohol etylowy 96° oznacza, że w 100 cm³ roztworu jest 96 cm³ czystego .etylowy alkohol 99,8% 1 [l] Czysty Chempur | n2o3.com.. 91,5% Cena: 3,50 zł/ Litr netto (4,00 zł/kg netto) 3.W sytuacji braku izopropanolu możemy stosować alkohol etylowy 96° (stopniowy) w proporcji 250 cm³ 96° alkoholu etylowego + 50 cm³ wody destylowanej lub tzw. do injekcji (aqua pro in.).. Alkohol etylowy porektyfikacyjny całkowicie skażony min.. P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.KARTA CHARAKTERYSTYKI Podstawa: Rozporz ądzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH .. Alkohol etylowy 96% oznacza, że w 100 g roztworu jest 96 g czystego etanolu.. Alkohol etylowy 64-17-5 LC50 - inhalacja, szczur 20000 ppm/10h LC50 - inhalacja, mysz 39 mg/m3/4h LD50 - doustnie, szczur 7060 mg/kgKarta Charakterystyki Substancji/Preparatu Data utworzenia / data aktualizacji: 2005-07-29 / 2008-06-01 1.. Alkohol etylowy 92,9 - 94,3 01- 2119457610- 43-0186 64-17-5 200-578-6 H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary H319 Działa dra żni ąco na oczy ..

Alkohol etylowy odwodniony nisko fuzlowy całkowicie skażony min.

W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości, natychmiast skontaktować się zKARTA CHARAKTERYSTYKI ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Data sporządzenia: 2002-09-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 5 SEKCJA 1. zmianami ALKOHOL ETYLOWY CAŁKOWICIE SKAŻONY Data sporządzenia: 17.06.2009 r. Strona 2 z 10 Data aktualizacji: 15.05.2017 r. Nazwa substancji Identyfi ator substancji Rozporządzenie 1207/2008ALKOHOL ETYLOWY - 96% CAŁKOWICIE SKAŻONY SPIRYTUS REKTYFIKOWANY.. 99,5 % Cena: na .KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja nr 2 Wersja poprzednia: 08.01.2011 r., wersja Data ostatniej aktualizacji: Alkohol etylowy 70% 15.01.2015 r. Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie .Inne sposoby identyfikacji Propan-2-ol; izopropylowy alkohol Wzór chemiczny C3-H8-O:: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciecz.. zmianami .. Inne nazwy: Alkohol etylowy skażony ketonem metylowo - etylowym i benzoesanem denatonium.. Produkt stosowany do utrzymania czystościALKOHOL etylowy 96% rektyfikowany ETANOL spirytus na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje.. Wyniki podzielono na 48 stron po maksymalnie 50 pozycji na każdej.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer indeksu :603-117-00- Numer CAS :67-63-KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. z późn.. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.1 Substancje Nazwa substancji Alkohol etylowy Nr.. Alkohol etylowy surowy całkowicie skażony min.. indeksowy 603-002-00-5 Numer rejestracji (REACH) 01-2119457610-43-xxxx Numer WE 200-578-6 Numer CAS 64-17-5 Wzór .Alkohol etylowy 96% Synonimy: etanol, spirytus Wzór chemiczny: C 2 H 5 OH M = 46,07 g/mol CAS: 64-17-5 WE: 200-578-6 Zawartość: min.. 90% Cena: 3,15zł/ Litr netto (4,00 zł/kg netto) 2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt