Przykładową opinia opiekuna stażu 2020
Nie musi być zatem wyłącznie pozytywne.Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Takie pismo jest zbiorem subiektywnych opinii.. Imiona i nazwisko nauczyciela: 2.. Opinia opiekuna stażu .. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.. 9c ust.. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.pozytwna ocena stażysty - napisał w Dokumenty kadrowe: Macie może jakąś gotową, przykładową ocene stażysty?. Dokumentacja jaką należy złożyć do komisji kwalifikacyjnej.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.Pełniąc funkcję opiekuna stażu Pani.. w załączeniu przedstawiam projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu, zgodnie z §5 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U..

7.opinia-opiekuna-stazu.

Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.. Jeśli w ramach własnego rozwoju zawodowego podjęłaś się funkcji opiekuna stażu, to materiał który przedstawiamy może być Ci bardzo pomocny w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji.Informacja o powierzeniu funkcji opiekuna stażu.. NADZÓR PEDAGOGICZNY.. Gwarancja aktualności poradników.. Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu przygotowuje opiekun stażu.. Nauczyciele kontraktowi i mianowani ostateczny termin oceny pracy będą mieli do 31 sierpnia 2023 roku.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. W przypadku nauczyciela stażysty rola opiekuna stażu .Plik opinia opiekuna stażu.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia .Konsultacje z opiekunem stażu i dyrektorem w zakresie bieżących problemów..

4 KN: wyznaczenie opiekuna stażu.

Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego.. Opiekun stażu: mgr Paulina Kwaśniewska- Świercz III.. ?STAŻ 1.. Zajmowane stanowisArt.. Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu;Opinia wydawana na życzenie zainteresowanego jest zwykle opinią pozytywną.. Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu.. Podstawa prawna: art. 9c ust.. Zaloguj.. Data i miejsce urodzenia: 3.. Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!. 4 KN: przydzielenie nauczycielowi stażyście lub nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.dyrektor ma 21 dni na na tzw. ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, którą przygotowuje po zapoznaniu się z projektem oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu przygotowanym przez opiekuna stażu i zasięgnięciu opinii rady rodziców (ocena dorobku jest pozytywna lub negatywna),Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu sporządzony przez opiekuna stażu..

Termin zakończenia stażu 31.05.2020 r. 3.

6 i 7 KN: pismo dyrektora do rady rodziców o opinię o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego.. 5 KN zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust.. Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuOcenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły na piśmie, w terminie 21 dni od daty otrzymania sprawozdania, po zasięgnięciu opinii rady rodziców.. Ma na to 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.Sprawdźmy, jak krok po kroku przebiega realizacja stażu od 1 września 2019 r, w tym m.in. kto może otworzyć staż, jak ustalić termin jego rozpoczęcia i zakończenia oraz kiedy dyrektor lub wicedyrektor mogą być opiekunami stażu.. Treść szkolenia: Opis kolejnych kroków zakończenia stażu w swojej placówce.. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karty Nauczyciela z późniejszymi zmianami 1.. Wrzesień 2020.Zakończenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2020 r. .. Nazwa szkoły: 4. .. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pedagog rozpocznie staż w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.Zgodnie z art. 9c ust.. Przyjmuje się, że jeśli w takiej sytuacji miałaby być opinią negatywną, nie należy jej wystawiać.. Nowe zadania i obowiązki opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Wręczana jest na koniec lub po zakończeniu współpracy..

Przykładowy ...Kontrakt z opiekunem stażu w portalu Edux.pl.

Analiza wymagań, które należy uwzględnić w sprawozdaniu dla dyrektora z przypisanymi do nich wymaganiami.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, ocena pracy nauczyciela odbywa się raz na pięć lat, począwszy od chwili stania się nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym.. CELE STAŻU: Cel główny: • Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Cele szczegółowe: • Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.prowadził(a) zajęcia dydaktyczne (w wymiarze jednych zajęć w miesiącu) w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, omawiał je i analizował wraz z hospitującym go nauczycielami.. W opinii o pracowniku jej zasadniczymi elementami są (por. Kienzler 2013: 471):Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. planowo, świadomie oraz aktywnie uczestniczył(a) w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, wzbogacając dzięki nim swój .miejscowość, data Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani .. Zamów abonament .. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.Podobnie jak w punkcie poprzednim, jeżeli nauczyciel zakończył staż 31 maja 2020 r., to opiekun przedstawia dyrektorowi projekt oceny najpóźniej do 7 czerwca 2020 r. 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji stażu - Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ( art.9c ust.5a, ust.5b i ust.5c ustawy z dnia 26 stycznia .OCENA I OPINIA Z PRZEBIEGU STAŻU (WZÓR) .. 2020, realizowanego przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI .. (przykładowe sformułowania, które mogą się znaleźć w tej części opinii na temat stażysty) np. w sposób rzetelny i profesjonalny wykazywał/a duże zaangażowanie w pracę i własną inicjatywę .Zadania opiekuna stażu.. Występują również opinie poufne, czyli takie których nie zna osoba opiniowana.. Działania podejmowane w okresie całego stażu zgodnie z harmonogramem zebrań rady pedagogicznej, planem pracy szkoły, planem pracy własnej, harmonogramem spotkań z opiekunem stażu - do 31 maja 2020 r. Znajomość obowiązujących przepisów.Opiekun stażu.. Zapomniałem hasła..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt